Loading, Please wait...

اطلاعات نشریه

Ecological Indicators

 • اعتبار نشریه: 1.35
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86
 • ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • کد آی اس اس ان: 1470-160X
پایداری شهری نشریه شاخص های پایداری sustainable indicators

نشریه شاخص های اکولوژیکی یکی از نشریه های مرتبط به اکولوژی و به خصوص پایداری شهری می باشد هدف این نشریه پایش و ارزیابی اکولوژی و شاخص های محیطی با شیوه های مدیریتی است. این نشریه برای بحث در مورد توسعه علمی کاربردی و مرور کاربردهای شاخص های سنتی، رویکردهای نظری و مدلسازی کمی فعال می نماید. زمینه های فعالیت این نشریه شامل موارد ذیل است:

تمامی ابعاد شاخص های اکولوژیکی و زیست محیطی؛

شاخص های جدید، رویکردها و روش های جدید برای شاخص های توسعه، تست و استفاده از آنها؛ 

توسعه و مدلسازی شاخص ها؛

تحلیل و تحقیق درباره منابع، شاخص ها؛

روش های یکپارچه سازی معیارهای ارزیابی اجتماعی و دیگر معیارهای ارزیابی پایداری؛

رویکردهای چگونگی تبدیل شاخص های مطرح شده به کاربردهای مستقیم با رویه مدیریتی؛  

پیگیری اهداف ارزیابی وسیع تر و روش های مربوطه مانند تنوع، یکپارچگی بیولوژیکی و پایداری؛

با توجه به گسترده بودن زمینه فعالیت های این نشریه، این نشریه از بهترین منابع در زمینه های اکولوژیکی و پایداری می باشد. لذا استفاده از این نشریه به فعالان در رشته های مختلف مانند معماری، شهرسازی، عمران و ... پیشنهاد میگردد. 

link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: شهرها با مشکل مبادله بین اثرات مثبت و منفی شهرنشینی با توجه به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. وقتی شهرها رشد میکنند، در حالی که دارایی های طبیعی کاهش می یابد، دستاوردهای انسانی انباشته می شوند. این انباشت سرمایه انسانی نتیجه رشد در وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. توسعه پایدار به صورت سنتی با سه حوزه اصلی محیطی، اقتصادی و اجتماعی همراه با ضمیمه سازمانی (همراه با رویکرد مدیریتی این ابعاد) شناخته شده است. توسعه پایدار می بایست عادلانه، قابل سکونت و ماندگار باشد. وجود پایه مفهومی ضعیف برای پایداری یک نقطه ضعف تلقی می شود. با پیشرفت چشمگیر در ابعاد چندگانه پایداری (بخصوص جنبه های محیطی) بسیار از نویسندگان بر این عقیده اند که تعریف پایداری تعریف خود را بر اساس حوزه هدف محققان تغییر کرده است. به گفته تورکو (Turcu,2013) به طور کلی تعریف کلی پذیرفته شده ای از پایداری وجود ندارد. توسعه پایدار به معنی دستیابی به توسعه مداوم برای رفع نیازهای انسانی و بهبود کیفیت زمین است. در عین حال، منابع طبیعی باید در یک حجم و درجه خاص مورد استفاده قرار گیرند که میتواند ظرفیت احیا کننده اکوسیستم حفظ شود. موری و کریستودولو (Mori and Christodoulou, 2012) رویکرد سلسله مراتبی تو در...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: شهرها با مشکل مبادله بین اثرات مثبت و منفی شهرنشینی با توجه به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. وقتی شهرها رشد میکنند، در حالی که دارایی های طبیعی کاهش می یابد، دستاوردهای انسانی انباشته می شوند. این انباشت سرمایه انسانی نتیجه رشد در وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. توسعه پایدار به صورت سنتی با سه حوزه اصلی محیطی، اقتصادی و اجتماعی همراه با ضمیمه سازمانی (همراه با رویکرد مدیریتی این ابعاد) شناخته شده است. توسعه پایدار می بایست عادلانه، قابل سکونت و ماندگار باشد. وجود پایه مفهومی ضعیف برای پایداری یک نقطه ضعف تلقی می شود. با پیشرفت چشمگیر در ابعاد چندگانه پایداری (بخصوص جنبه های محیطی) بسیار از نویسندگان بر این عقیده اند که تعریف پایداری تعریف خود را بر اساس حوزه هدف محققان تغییر کرده است. به گفته تورکو (Turcu,2013) به طور کلی تعریف کلی پذیرفته شده ای از پایداری وجود ندارد. توسعه پایدار به معنی دستیابی به توسعه مداوم برای رفع نیازهای انسانی و بهبود کیفیت زمین است. در عین حال، منابع طبیعی باید در یک حجم و درجه خاص مورد استفاده قرار گیرند که میتواند ظرفیت احیا کننده اکوسیستم حفظ شود. موری و کریستودولو (Mori and Christodoulou, 2012) رویکرد سلسله مراتبی تو در...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: مفهوم وسیع تر پایداری نیز شامل مثلث پایه ای پایداری (ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی) می باشد. با این وجود در عمل این مفاهیم بیشتر بر پایداری محیطی تاکید دارد. با توجه به تحلیل و کاربرد پایداری این مفهوم از چالش برانگیز ترین و بحث بر انگیزترین موضوعات می باشد. این امر هنگامی که پایداری با توسعه ترکیب می شود و تمرکز آن به جای پایداری بر روی توسعه اقتصادی تغییر میکند، بسیار بیشتر به چشم می آید. زمانی که سازمان ملل بر توسعه اقتصادی به عنوان جنبه اصلی پایداری تمرکز داشته باشد، ناگریز ظرفیت تحمل و احیا زمین از بین می رود. تاثیر بعد اجتماعی بر مفهوم پایداری، اندازه گیری اهداف آن را به کمتر قابل اندازه گیری می نماید. این تاثیر مفهوم پایداری را به یک حوزه خاص با تضاد منابع و اعال نفوذ ذینفوذان محدود می نماید.  علاوه بر این، به گفته مولدان و همکاران (Moldan et al., 2012) پایداری اجتماعی مهمترین رکن توسعه پایدار بوده و هنوز به صورت شفاف مشخص نیست که از چه چیزی تشکیل شده است. آنها این سوال را مطرح می سازند که آیا پایداری اجتماعی شامل رشد یا عدم رشد، عدم تناسب یا نابرابری بین مردم یا ملت ها، سلامت مناسب یا شکست...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about اهداف توسعه پایدار and اهداف پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: اهداف توسعه پایدار (SDG) و هدفگذاری ها با هدف خاص دستیابی به یک رویکرد جامع نسبت به توسعه پایدار در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه برای 15 سال آینده اتخاد شده است. اعتفاد بر این است که این اهداف در سیاست نسبت به اهداف توسعه هزاره (MDGs) یکپارچه تر باشند چرا که کشور ها میتوانند در حین کار کردن با هنجارهای بین المللی، هدفگذاری ها و اهداف خود را بر اساس مقیاس های ملی و شرایط محلی اولویت بندی کنند. اهداف توسعه پایدار دارای برخی شاخص ها و اهداف با ابزارهای اجرایی شامل اقتصاد، تجارت، انتقال تکنولوژی و غیره می باشد. به عنوان مثال هدف 17 یک مرکز تقاطع (محل همگرایی) اهداف است که شامل امور مالی، تجارت، همکاری چند ملیتی و ایجاد ظرفیت برای تسهیل اجرای 16 اهداف دیگر توسعه می باشد. این شاخص ها و اهداف از لحاظ نظری با هدف جهانی شدن تهیه گردیده و عملا برای همه کشورهای قابلیت اجرا ندارند. هدف 11 از اهداف توسعه پایدار "ایجاد شهرهای فراگیر، ایمن و پایدار" به پایداری شهری توجه داشته و همانند مرکز تقاطع (محل همگرایی) اهداف مسکن ارزان، حمل و نقل پایدار، برنامه ریزی و مدیریت اسکان بشر، فضاهای سبز و عمومی، حمایت از پیوندهای...
اهداف توسعه پایدار اهداف پایداری sustainable development goals sdg
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: همانطور که مشخص است تمام جنبه های پایداری از فعالیت های انسانی مانند استفاده از منابع، آلودگی، نیاز به درک ظرفیت یک سیستم، حقوق بین نسلی و نقاط عطف دیگر، ناشی می شود. از آنجا که این فعالیت ها در مناطق شهری متمرکز هستند، پایداری شهری یه عنوان یک مرکز تقاطع (محل همگرایی) میان پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی کار می کند. در اینجا از فضا برای تعریف پایداری استفاده می شود. جریان ورودی مواد و منابع انرژی و تولید پسماند ها نباید از ظرفیت شهر برای یک محیط پایدار فراتر رود. فعالیت اقتصادی، رشد جمعیت، زیرساخت ها و خدمات، آلودگی و زباله باید به صورت داخلی درون سستم محدود شود. به طور کلی توسعه سیستم شهری با هماهنگی و محدود کردن اثرات منفی داخلی بر محیط طبیعی ایجاد می شود.  در این قسمت لازم است به فقدان مفهوم مرز شهری مورد اشاره قرار گیرد. از لحاظ سیاسی مرزهای شهری (مرزهایی که در شهرسازی مورد توجه است) به صورت کشور، ایالت، شهر و اصطلاحات مختلف دیگر تعریف می شود. وجود این مرز ها از نظر اجرای سیاست ها و ارزیابی پیشرفت دارای مزیت است. اندازه گیری پایداری بر اساس این مرزها برای تصمیم گیرندگان و ذینفعان آسان است. از آنجا که...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development