Loading, Please wait...

اطلاعات نشریه

Ecological Indicators

 • اعتبار نشریه: 1.35
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86
 • ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • کد آی اس اس ان: 1470-160X
پایداری شهری نشریه شاخص های پایداری sustainable indicators

نشریه شاخص های اکولوژیکی یکی از نشریه های مرتبط به اکولوژی و به خصوص پایداری شهری می باشد هدف این نشریه پایش و ارزیابی اکولوژی و شاخص های محیطی با شیوه های مدیریتی است. این نشریه برای بحث در مورد توسعه علمی کاربردی و مرور کاربردهای شاخص های سنتی، رویکردهای نظری و مدلسازی کمی فعال می نماید. زمینه های فعالیت این نشریه شامل موارد ذیل است:

تمامی ابعاد شاخص های اکولوژیکی و زیست محیطی؛

شاخص های جدید، رویکردها و روش های جدید برای شاخص های توسعه، تست و استفاده از آنها؛ 

توسعه و مدلسازی شاخص ها؛

تحلیل و تحقیق درباره منابع، شاخص ها؛

روش های یکپارچه سازی معیارهای ارزیابی اجتماعی و دیگر معیارهای ارزیابی پایداری؛

رویکردهای چگونگی تبدیل شاخص های مطرح شده به کاربردهای مستقیم با رویه مدیریتی؛  

پیگیری اهداف ارزیابی وسیع تر و روش های مربوطه مانند تنوع، یکپارچگی بیولوژیکی و پایداری؛

با توجه به گسترده بودن زمینه فعالیت های این نشریه، این نشریه از بهترین منابع در زمینه های اکولوژیکی و پایداری می باشد. لذا استفاده از این نشریه به فعالان در رشته های مختلف مانند معماری، شهرسازی، عمران و ... پیشنهاد میگردد. 

link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: پایداری، چالش زمان ما است. از آنجا که پایداری به دنبال هماهنگی پویا و همزمان بین سیستم‌های اکولوژیکی (پایداری محیطی)، سیستم‌های اجتماعی (پایداری اجتماعی)، و زیرسیستم های اقتصادی (پایداری اقتصادی) است، پایداری ذاتاً پیچیده و چند بعدی است. این مفهوم در میان ابعاد چندگانه قرار گرفته‌است (چند بعد بر روی آن موثر می باشد). با این حال, تمایل عموم به حصول پایداری بیشتر, قوی‌تر می‌شود. ارزیابی دقیق پایداری جوامع کار آسانی نیست. جهت فائق آمدن به پیچیدگی های پایداری، نیاز به یکپارچه‌سازی شاخص‌های چندگانه جهت ایجاد شاخص‌های ترکیبی ضروری است. بنابراین، توسعه شاخص‌های پایداری و سنجه های آن (Sis) یک ابزار انتقادی برای ارزیابی و تعیین میزان پایداری می باشد. ویژگی‌های نحوه ترکیب شاخص های پایداری  (ترکیب شاخص ها برای محاسبه میزان پایداری) می‌تواند به طور اساسی بر پایداری اندازه‌گیری شده یک سیستم تاثیر بگذارد. دستورالعمل‌های اصلی برای ایجاد یک شاخص برای اندازه گیری پایداری (عددی تحت عنوان شاخص پایداری که میزان پایداری را نشان می دهد) عبارتند از: انتخاب شاخص‌های پایداری مناسب، وزن‌دهی به شاخص‌های منتخب و جمع‌بندی آن شاخص‌ها در شاخص ترکیبی. حل اختلافات بر سر انتخاب شاخص نسبتاً ساده است، به عنوان مثال، اصول بلاگیو (Bellagio)، یا چارچوب‌های شاخص مانند چارچوب فشار- موقعیت- پاسخ (Pressure-State-Response)، می‌توانند راهنمایی برای...
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -شاخص های گوناگون جزئی که هر یک مربوط به یکی از ابعاد پایداری هستند می بایست با هم ترکیب شوند تا یک شاخص نهایی که میزان پایداری را نشان میدهد ایجاد نمایند. این شاخص ها یک سطح پایداری را نشان میدهند و ممکن است برخی شاخص های جزئی بتوانند جایگزین یکدیگر در نظر گرفته شوند (از طرف تیم کیسرچ)-. هر گونه جایگزینی (کامل، نسبی و یا عدم وجود امکان جایگزینی) بین شاخص های محیط زیست (طبیعت) و سرمایه اقتصادی-اجتماعی (برای ایجاد یک شاخص ترکیبی که میزان پایداری را نمایش میدهد)  ممکن بوده و دو دیدگاه پایداری را تحت عنوان پایداری ضعیف و قوی را مطرح می نماید. پایداری ضعیف اجازه جایگزینی نامحدود بین ابعاد پایداری را می‌دهد. پایداری قوی بخشی از یک پارادایم است که فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان بخشی از حوزه اجتماعی می‌بیند. در این نوع پایداری کنش‌های اقتصادی و اجتماعی توسط محیط‌زیست محدود می‌شوند. هر دیدگاه مجموعه‌ای متفاوت از معیارهای انتخاب شاخص را دیکته می‌کند و اساساً نتیجه نهایی ارزیابی پایداری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این, وزن شاخص های پایداری نه تنها اهمیت نسبی ابعاد مختلف را در پایداری کلی منعکس می‌کند, بلکه نسبت موازنه ابعاد مختلف در صورت جایگزینی را نشان می دهد (با چه نسبتی...
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: شهرها با مشکل مبادله بین اثرات مثبت و منفی شهرنشینی با توجه به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. وقتی شهرها رشد میکنند، در حالی که دارایی های طبیعی کاهش می یابد، دستاوردهای انسانی انباشته می شوند. این انباشت سرمایه انسانی نتیجه رشد در وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. توسعه پایدار به صورت سنتی با سه حوزه اصلی محیطی، اقتصادی و اجتماعی همراه با ضمیمه سازمانی (همراه با رویکرد مدیریتی این ابعاد) شناخته شده است. توسعه پایدار می بایست عادلانه، قابل سکونت و ماندگار باشد. وجود پایه مفهومی ضعیف برای پایداری یک نقطه ضعف تلقی می شود. با پیشرفت چشمگیر در ابعاد چندگانه پایداری (بخصوص جنبه های محیطی) بسیار از نویسندگان بر این عقیده اند که تعریف پایداری تعریف خود را بر اساس حوزه هدف محققان تغییر کرده است. به گفته تورکو (Turcu,2013) به طور کلی تعریف کلی پذیرفته شده ای از پایداری وجود ندارد. توسعه پایدار به معنی دستیابی به توسعه مداوم برای رفع نیازهای انسانی و بهبود کیفیت زمین است. در عین حال، منابع طبیعی باید در یک حجم و درجه خاص مورد استفاده قرار گیرند که میتواند ظرفیت احیا کننده اکوسیستم حفظ شود. موری و کریستودولو (Mori and Christodoulou, 2012) رویکرد سلسله مراتبی تو در...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: شهرها با مشکل مبادله بین اثرات مثبت و منفی شهرنشینی با توجه به جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. وقتی شهرها رشد میکنند، در حالی که دارایی های طبیعی کاهش می یابد، دستاوردهای انسانی انباشته می شوند. این انباشت سرمایه انسانی نتیجه رشد در وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. توسعه پایدار به صورت سنتی با سه حوزه اصلی محیطی، اقتصادی و اجتماعی همراه با ضمیمه سازمانی (همراه با رویکرد مدیریتی این ابعاد) شناخته شده است. توسعه پایدار می بایست عادلانه، قابل سکونت و ماندگار باشد. وجود پایه مفهومی ضعیف برای پایداری یک نقطه ضعف تلقی می شود. با پیشرفت چشمگیر در ابعاد چندگانه پایداری (بخصوص جنبه های محیطی) بسیار از نویسندگان بر این عقیده اند که تعریف پایداری تعریف خود را بر اساس حوزه هدف محققان تغییر کرده است. به گفته تورکو (Turcu,2013) به طور کلی تعریف کلی پذیرفته شده ای از پایداری وجود ندارد. توسعه پایدار به معنی دستیابی به توسعه مداوم برای رفع نیازهای انسانی و بهبود کیفیت زمین است. در عین حال، منابع طبیعی باید در یک حجم و درجه خاص مورد استفاده قرار گیرند که میتواند ظرفیت احیا کننده اکوسیستم حفظ شود. موری و کریستودولو (Mori and Christodoulou, 2012) رویکرد سلسله مراتبی تو در...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: مفهوم وسیع تر پایداری نیز شامل مثلث پایه ای پایداری (ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی) می باشد. با این وجود در عمل این مفاهیم بیشتر بر پایداری محیطی تاکید دارد. با توجه به تحلیل و کاربرد پایداری این مفهوم از چالش برانگیز ترین و بحث بر انگیزترین موضوعات می باشد. این امر هنگامی که پایداری با توسعه ترکیب می شود و تمرکز آن به جای پایداری بر روی توسعه اقتصادی تغییر میکند، بسیار بیشتر به چشم می آید. زمانی که سازمان ملل بر توسعه اقتصادی به عنوان جنبه اصلی پایداری تمرکز داشته باشد، ناگریز ظرفیت تحمل و احیا زمین از بین می رود. تاثیر بعد اجتماعی بر مفهوم پایداری، اندازه گیری اهداف آن را به کمتر قابل اندازه گیری می نماید. این تاثیر مفهوم پایداری را به یک حوزه خاص با تضاد منابع و اعال نفوذ ذینفوذان محدود می نماید.  علاوه بر این، به گفته مولدان و همکاران (Moldan et al., 2012) پایداری اجتماعی مهمترین رکن توسعه پایدار بوده و هنوز به صورت شفاف مشخص نیست که از چه چیزی تشکیل شده است. آنها این سوال را مطرح می سازند که آیا پایداری اجتماعی شامل رشد یا عدم رشد، عدم تناسب یا نابرابری بین مردم یا ملت ها، سلامت مناسب یا شکست...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions