Loading, Please wait...

اطلاعات نشریه

Journal of Cleaner Production

 • اعتبار نشریه: 1.62
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05
 • ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • کد آی اس اس ان: 0959-6526
urban sustainability پایداری شهری شهر پایدار sustainable city

نشریه Cleaner Production یک مجله بین المللی بین رشته ای است که بر روی تولید پاکتر، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار فعالیت می نماید. بعبارتی بررسی پایداری در ابعاد مختلف بین المللی بخصوص پایداری شهری از مهمترین زمینه های فعالیت این نشریه می باشد. نام این نشریه مفهومی است که هدف آن جلوگیری از تولید زباله و افزایش بازده در مصارف انرژی، آب، منابع دیگر و سرمابه انسانی می باشد. این نشریه به عنوان یک پلتفرم برای رسیدگی و بحث در مورد تولید پاکتر (به صورت عملی و نظری) در ارتباط با تمام مسائل محیطی، پایداری کارخانجات و دولت ها، موسسات آموزشی و مناطق و جوامع مطرح گردیده است. موضوعات عملکردی این نشریه شامل موارد ذیل می باشد: تولید پاکتر و فرآیندهای فنی مرتبط؛ توسعه پایداری و پایداری شهری؛  مصرف پایدار؛ ارزیابی پایداری و محیطی؛ پایداری مشارکتی و مسولیت اجتماعی مشارکت در راستای پایداری؛ آموزش توسعه پایدار.

با توجه به دامنه عملکردی و ضریب تاثیر بالای این نشریه، میتوان از آن به عنوان یکی از معتبرترین نشریات بین المللی در زمینه پایداری و موضوعات مرتبط به پایداری در عرصه شهری و صنعتی یاد کرد. لذا دانشجویان رشته های معماری، عمرانَ، شهرسازی، مدیریت و صنایع میتوانند از اطلاعات مرتبط با این نشریه بسیار استفاده نمایند. 

link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -چهارچوب های متنوعی مانند شهر هوشمند، کارا، سبز و عدالت اجتماعی برای پیاده سازی پایداری سعی نموده اند (از طرف تیم کیسرچ)-. در حالی که مفهوم "شهر هوشمند" در چین از حدود سال 2008 (زمانی که تکنولوژی موجب ایجاد رویکردهای جدید بر اساس مجموعه داده های گسترده جهت ارائه راه حل های یکپارچه چالش های شهری شده است)، بر زیرساختی که توسط نرم افزار به یکدیگر مرتبط شده اند تاکید دارد. هدف ماموریت شهرهای هوشمند هند (GoI) ترویج شهرهای است که زیرساخت های اصلی را فراهم آورده و کیفیت زندگی مناسبی را به شهروندان خود ارائه می دهند (یک محیط پاک و پایدار با استفاده از راه حل های هوشمندانه). مفهوم "کارآمد" به رویکردهای برگرفته از فن آوری با تاثیر کم/صفر بر کاهش بهره وری منابع، از جمله انرژی، آب، مدیریت پسماند، استفاده از منابع، منابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید اشاره دارد. مفهوم "عدالت" به عدالت در شهر اشاره داشته و پایه پایداری اجتماعی است. در کتاب شهر منصف، سوزان اس و فنستین سه اصل عدالت شهری را تنوع، دموکراسی و برابری بر شمردند و توصیه کردند که چنین اصولی باید به عنوان اولین معیار ارزیابی در زمینه برنامه ریزی و سیاست های برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. عدالت بر روی ساختارهای اجتماعی (مسکن...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability شهر پایدار sustainable city
link to article about پایداری شهری and شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: ارزیابی پایداری (SA) یک رویه ارزیابی پیچیده است. این کار برای حمایت از تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه های گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیطی انجام می شود و بسیار فراتر از یک ارزیابی کاملا فنی/ علمی می باشد. همچنین ارزیابی پایداری را میتوان به عنوان یک متدولوژی تعریف نمود که به تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران کمک مینماید تا در ارتباط با باید ها و نباید های عملیاتی برای حصول پایداری هر چه بیشتر جامعه، تصمیم گیری کنند. یک بررسی جهانی از ابزارهای رتبه بندی پایداری، آن را به عنوان "یک روش مستقل که بصورت عمومی به بازارهای ملی و بین المللی عرضه می شود" تعریف می نماید. ابزارهای ارزیابی پایداری فعلی در سال 2004 با معرفی سکوآل (CEEQUAL) در انلگستان، شهر اکولوژیکی (Eco City) در چین، باغ اکولوژیکی (Eco Garden) در چین، اقدام (Enterprise) و همسایگی سبز (Green Neighborhood) آغاز گردیده اند. دو سال بعد (سال 2006) این امر توسط کاسبی (CASBEE) در ژاپن و توسعه زیست محیطی (Environment Development) در استرالیا دنبال شد. سیستم های رتبه بندی در کشورهای مختلف تا حد زیادی مبتنی بر سیستم های درجه بندی اولیه ساختمان (به عنوان نمونه بریام (BREEAM) هلند، لید  (LEED) امارت و ستاره سبز (Green Star) در آفریقا)...
پایداری شهری شهر پایدار ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment
link to article about ارزیابی پایداری شهری and ارزیابی پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به گفته هپیو و ویتانیمی (Haapio & Viitaniemi) در سال 2008، روش ها و ابزار رایج ارزیابی زیست محیطی ساختمان نباید دست کم گرفته شوند و نباید به عنوان تنها امکان برای ارزیابی پایداری قلمداد شوند. می بایست نگرش به نیازمندی ها برای ارزیابی پایداری ساختمان ها گسترش یابد. این روزها ارزیابی بخش های ساختمان یا اززیابی ساختمان به صورت انفرادی کافی نیست. بلکه برای ارزیابی پایداری مبنی بر جغرافیا و یا موضوعی ویژه، می بایست محیط ساخته شده، همسایگی ها، منظر، پارک ها، حمل و نقل و زیرساخت ها، ساحل ها با اهداف ویژزه و غیر به صورت همزمان بررسی گردد. ابزارها/سیستم های رتبه بندی شامل فهرستی از آیتم ها یا ضوابط سازماندهی شده به موضوعات/دسته های اصلی مانند سایت (محل، ارتباطات، برنامه ریزی، پایداری)، منابع (انرژی، آب، مواد)، زیرساخت، مدیریت پسماند، حمل و نقل، برنامه ریزی کاربری زمین، رفاه اجتماعی و اقتصادی و نوآوری (طراحی و فن آوری) برای ارزیابی توسعه پایدار می باشد. ارزیابی پایداری در اکثر سیستم های رتبه بندی در یک سیستم صد (یا بیشتر) نقطه ای با رویکرد وزنی برابر یا تفاصلی، و یا در برخی موارد به صورت درصد امتیازی صورت میگیرد (بسته به نوع سیستم رتبه بندی). تصمیم گیری/ قضاوت در مورد دسته بندی...
ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainability assessment urban sustainability assessment BREEAM
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: سیستم ارزیابی جامع برای کارایی محیطی (CASBEE) –سیستم پیشگام کاسبی یودی CASBEE-UD-، در سال 2007 در مقیاس شهری و ساختمان مسکونی توسط دولت، صنعت و دانشگاهیان ژاپنی ایجاد شد. این در حالی است که سیستم کاسبی یو دی در سال 2006 بر ارزیابی محیط شهری (پروژه ها با مقیاس بلوک و مناطق) بهمراه مقیاس ساختمان (بدون در نظر گیری قسمت های داخلی) متمرکز گردید. در کاسبی یو دی معیارهای ارزیابی به دو بخش تقسیم می شوند. "کیفیت محیطی توسعه شهر" (QUD) درون مرزهای سایت و "بار محیطی توسعه شهر" (LUD) بر روی فضاهای فراتر از مرز سایت. هر کدام از این موارد به سه دسته اصلی با نام های محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم می شوند. هر یک از این دسته ها به دو یا سه زیر دسته تقسم می شند. به عنوان مثال محیط باز بیرون سایت به سه دسته محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم میگردد. دسته های میانی به ترتیب شامل منابع، طبیعت، محیط مصنوع (ساختمان)، بی طرفی (عدم تبعیض در موضوعات مختلف)/ عدالت، ایمنی/ امنیت و آرامش، ترافیک، ساختار شهری، پتانسیل رشد و کارآمدی/ عقلانیت می باشد. به همین منوال، موضوعات اصلی محیط سایت شامل انتشار دی اکسید کردن از بخش ترافیک، بخش ساختمان و تخریب فضای سبز می باشد....
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment CASBEE GBI Township
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -یکی از سیستم های مهم ارزیابی پایداری شهری سیستم آی جی بی سی از کشور هند می باشد (از طرف تیم کیسرچ). سیستم رتبه بندی سبز شهرستان (شورای ساختمان سبز هند) (IGBC) به طراحان اجازه میدهد تا از ایده سبز به منظور کاهش اثرات محیطی که قابل اندازه گیری می باشند استفاده نمایند. سیستم رتبه بندی به منظور بررسی موضوعات مرتبط با گسترش، وابستگی به خودرو ایجاد گردیده است. این سیستم به نبود ارتباط مناسب اجتماعی و محیطی به دلیل عدم کارکرد مناسب جنبه هایی مانند برنامه ریزی محیطی، برنامه ریزی کاربری زمین، مدیریت منابع، توسعه جامعه در همه سطوح بخشی می پردازد. در شهرستان سبز آی جی بی سی پنج دسته بندی اصلی انتخاب سایت و برنامه ریزی (SSP)، برنامه ریزی کاربری زمین (LP)، برنامه ریزی حمل و نقل (TP)، مدیریت منابع زیرساختی (IRM)، نوآوری در طراحی و تکنولوژی (IDT) با بیش از چهل دسته بندی کوچک وجود دارد. مدیریت منابع زیزساختی مهمترین دسته بندی است که حداکثر امتیاز را دارا می باشد. وزن آن تقریبا دو برابر دسته های دیگر می باشد. در آی سی جی بی (ICGB) امتیازها مضرب دو می باشند (دو حداقل امتیاز و شانزده بیشترین امتیاز می باشد.). طبق گفته آی سی جی بی حداقل...
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment IGBC GRIHA