Loading, Please wait...

اطلاعات نشریه

Habitat International

  • اعتبار نشریه: 1.52
  • ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08
  • ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
  • کد آی اس اس ان: 0197-3975
un-habitat نشریه هبیتت نشریه پایداری شهری

مبنی بر توضیحات سردبیر در وبسایت رسمی این نشریه، "نشریه un-habitat به مطالعه، برنامه ریزی، طراحی، تولید و مدیریت سکونتگاههای انسانی به صورت شهری و روستایی میپردازد. تمرکز اصلی این نشریه بر روی شهری شدن در مقیاس گسترده در جهان در حال توسعه می باشد. با این وجود ارتباطات و رابطه ها بین شهرهای توسعه یافته و شهرهای در حال توسعه بسیار مشهود بوده و نیاز به جستجوی راه حل مشکلات حاصله به سرعت مورد نیاز است. پایداری نظام های اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی وسیاسی جهان بشدت در هم تنیده اند و تغییرات در یک منطقه بر کل مناطق جهان تاثیر میگذارد. لذا نشریه هبیتت به بررسی پایداری شهری، سیاست و اجرا، ارتباطات بین برنامه ریزی، ساخت و ساز، تامین مالی، طراحی شهری و تعادل بین محیط طبیعی و مناطق شهری می پردازد." 

از آنجا که این نشریه، به صورت بین رشته ای عمل می نماید، رشته های گوناگونی مانند معماری، شهرسازی، جغرافیا، مدیریت، اقتصاد، صنایع و عمران میتوانند از مقالات گوناگون آن استفاده نمایند. داوران بین المللی بسیار با تجربه و فرآیند سیستمی دقیق در این نشریه، مقالات آن را تبدیل به یکی بهترین منابع برای مطالعه مطالب به روز مرتبط به اهداف نشریه، نموده است.

 

link to article about شهرنشینی پایدار and sustainable urbanization
  • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
  • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهرنشینی
  • ترجمه سایتیشن: شهرنشینی به عنوان رشد فیزیکی شهری به دلیل تمرکز مردم و فعالیتهای اقتصادی تعریف می شود. این تعریف نشان دهنده مهمترین تحول اجتماعی در تاریخ تمدن است. ثابت شده است شهرنشینی برای رشد اقتصادی و ثروت ملت ها اساسی و محوری است. شهرنشینی مزایای زیادی از قبیل اشتغال، آموزش، نوآوری، رفاه، ساختارهای اجتماعی و موسسات را به همراه دارد. پیش بینی شده است که تا سال 2050 تعداد ساکنین شهرها 70 % جمعیت جهان یعنی 6.3 را تشکیل می دهند. در حقیقت رشد سریع شهرنشینی با قیمت تخریب محیط زیست، تغییر آب و هوا، فقر و نابرابری و تبعیض در حال وقوع است. به نظر می رسد که این مشکلات در سراسر جهان به دلیل کیفیت پایین توسعه شهری ایجاد شده است. به نظر میرسد که اگر اصول توسعه پایدار با رشد شهرنشینی همگام نشود، رشد شهرنشینی پیش بینی شده پایداری شهرها را به خطر خواهد انداخت. بنابراین شهرنشینی پایدار به عنوان یک فرآیند پویا که عوامل گوناگون محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حکومتی را در شهرنشینی لحاظ میکند ظهور کرده است. با توجه به تعریف کمیسیون اروپا (در سال 2006) شهرنشینی پایدار به عنوان چالشی برای حل دو موضوع مشکلات موجود در شهرها و مشکلات ناشی از شهرها (با در نظرگیری اینکه...
شهرنشینی پایدار sustainable urbanization شهرنشینی urbanization
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
  • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
  • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
  • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability