Loading, Please wait...
link to article about ویژگی شهر پایدار and شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : شهر پایدار نوع : ویژگی
 • ترجمه سایتیشن: بسیاری از کشورهای جهان در حال اتخاذ رویکردهای منجر به پایداری هستند. این امر در رشد شهرهای جدید پایدار مشهود می باشد. دلیل این مرز جدید در برنامه ریزی شهری توسعه سرمایه انسانی، استاندارد زندگی سالم و نکرانی های محیطی می باشد. با این حال برای اینکه یک شهر پایدار در نظر گرفته شود، وجود برخی عناصر ویژه الزامی است. زمانی که این عنلاصر (آموزش پایدار، انرژی تجدید پذیر، بهره وری انرژی، حمل و نقل پایدار، ساختمان های پایدار، مدیریت پسماند و غیره) با ساکنین مطلع و مشتاق همراه گردند، مزایای پایداری شهری حاصل می شود (شهر پایدار ایجاد شده و استفاده از مزایای آن ممکن می گردد). استفاده یک شهر پایدار از منابع تجدید پذیر کمتر از نرخ تولید آنها می باشد. استفاده آن از منابع تجدید ناپذیر کمتر از نرخ ایجاد جایگزین های تجدیدپذیر آن (و تاثیر آن بر محیط زیست) است. در آینده، یکی از چالش های اساسی جوامع تبدیل شهرها به سکونتگاه های پایدار است. شهرها مراکز مصرف انرژی هستند اما به دلیل زیرساخت و منابع موجود خود، پتانسیل بالایی برای یکپارچه سازی انرژی های تجدید پذیر دارند. امکانسنجی برای استفاده از یک منبع تجدید پذیر از مکانی به مکان دیگر متفاوت می باشد. با این وجود،...
ویژگی شهر پایدار شهر پایدار sustainable city
link to article about ویژگی شهر پایدار and شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : شهر پایدار نوع : ویژگی
 • ترجمه سایتیشن: معیار مهم دیگر برای سنجش میزان آمادگی شهرها در اتخاذ رویکردهای پایداری، سیستم حمل و نقل بهره ور، گسترده، در دسترس و بدون انتشار گاز گلخانه ای است. به منظور کارا ماندن سیستم حمل و نقل پایدار، این سیستم می بایست از سیستم های حمل و نقل مرسوم شهری دور بماند. سیستم های مرسوم حمل و نقل محدود به فراهم سازی جایجایی مبنی بر شرایط شهری بوده (صرفا مبنی بر حصول هدف جابجایی) و مانع ایجاد هر گونه نوآوری است. یک راهبرد حمل و نقل پایدار می بایست چهار حوزه نوظهور نوآوری یعنی تحرک، لجستیک شهر، مدیریت سیستم هوشمند و زیست پذیری را به رسمیت بشناسد. حمل و نقل پایدار مساله ای است که در آن حمل و نقل، سلامت عمومی و یا اکوسیستم را به خطر نمی اندازد و نیازهای دسترسی مشمول دو شرط ذیل را فراهم می آورد: 1- استفاده از منابع تجدید پذیر کمتر از نرخ از بازتولید آن؛ 2- استفاده از منابع غیر قابل تجدید کمتر از نرخ توسعه جایگزین های تجدید پذر آنها. -یکی دیگر از ویژگی های شهر پادار، پایداری آب است (از طرف تیم کیسرچ)-. چالش های اصلی مواجهه با امنیت آب جهان عبارتند از تغییرات آب و هوایی، رشد جمعیت و استاندارد های...
ویژگی شهر پایدار شهر پایدار sustainable city
link to article about ساختمان پایدار and sustainable building
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : ساختمان پایدار نوع : تعریف
 • ترجمه سایتیشن: بحث در مورد ساختمان پایدار تنها محدود به تعریف آنچه که یک ساختمان پایدار را تشکیل میدهد نیست. بلکه در ارتباط با تفاوت بین ساختمان پایدار و ساختمان سبز نیز هست. اگر یک ساختمان بتواند اثرات زیست محیطی خود را به استانداردهای قابل قبول محدود کند، ساختمان سبز قلمداد می شود. این در حالی است که یک ساختمان پایدار باید نیازهای بیشتری را برآورده سازد. یک ساختمان پایدار دارای استانداردهای زیادی (از جمله استانداردهای انسانی و محیط زیستی، میراث فرهنگی، برابری اجتماعی و زیرساخت اجتماعی) است. اینها مواردی هستند که یک ساختمان پایدار را از یک ساختمان سبز متمایز می نمایند. اثرات خاص ساختمان در محیط زیست، اجتماع و اقتصاد به خوبی گزارش شده است (به خوبی شناخته شده است). کاهش استفاده از انرژی در ساختمان ها یکی از اهداف اصلی پایداری است. بسیاری از کشورهایی که اهمیت پایداری در بخش ساختمان را مورد توجه قرار می دهند، در بخش های مختلف بخصوص کاهش انرژی نقش اساسی ایفا می نمایند. به عنوان مثال، کشور آلمان می خواهد از طریق تحقیقات مرتبط با" انرژی-ساختمان بهینه" (EnOB)به مقدار 60 کیلووات بر متر مربع در سال دست یابد. فراهم سازی بستر استفاده از سیستم های تهویه مطبوع (اچ وی ای سی (HVAC و  تقاضای کمتر انرژی برای...
ساختمان پایدار sustainable building پایداری ساختمان
link to article about شهر پایدار and آموزش پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : شهر پایدار نوع : اصول
 • ترجمه سایتیشن: -یکی از مهمترین اصولشهر پایدارآموزش پایداری می باشد (از طرف تیم کیسرچ).-جوامع در حال تغییر به سمت پایداری می باشند و آموزش این جوامع می بایست با شعار تغییر همگام باشد. همانطور که جوامع اهداف پایداری را توسعه می دهند، سیستم های آموزشی محلی می توانند برنامه درسی موجود را برای تقویت این اهداف، تغییر دهند. مدرسه های مهندسی، تجارت و معماری ایالات متحده در خط مقدم آموزش پایداری قرار دارند. این امر در ثبت برخی سازمان های غیر دولتی مانند مهندسان بدون مرز و مهندسین برای یک دنیای پایدار، مشهود است. آموزش پایدار شامل یک فرآیند اساسی طراحی آموزش و برنامه ارتباطی است که مراحل ارزیابی نیازها، تحقیقات سازنده، پیش آزمون و ارزیابی را در بر میگیرد. برای اجرای موثر و قوی آموزش پایدار در هر جامعه آموزش، ابتکارات سیاسی، طرح های اعطای جوایز، توسعه برنامه درسی و کمپین های ارتباطات چند جانبه موضوعات اساسی هستند که می بایست به صورت مداوم در فرآیندهای توسعه حضور داشته باشند. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، تغییر در ذهنیت افراد به سمت پایداری برای حصول خروجی ذاتی آینده پایدار ضروری است. این امر از طریق تغییر در برنامه های تحصیلی در تمام سطوح حاصل می شود. این موضوع به دلیل...
شهر پایدار آموزش پایداری اصول شهر پایدار