Loading, Please wait...
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار نوع : ابعاد
 • ترجمه سایتیشن: مفهوم وسیع تر پایداری نیز شامل مثلث پایه ای پایداری (ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی) می باشد. با این وجود در عمل این مفاهیم بیشتر بر پایداری محیطی تاکید دارد. با توجه به تحلیل و کاربرد پایداری این مفهوم از چالش برانگیز ترین و بحث بر انگیزترین موضوعات می باشد. این امر هنگامی که پایداری با توسعه ترکیب می شود و تمرکز آن به جای پایداری بر روی توسعه اقتصادی تغییر میکند، بسیار بیشتر به چشم می آید. زمانی که سازمان ملل بر توسعه اقتصادی به عنوان جنبه اصلی پایداری تمرکز داشته باشد، ناگریز ظرفیت تحمل و احیا زمین از بین می رود. تاثیر بعد اجتماعی بر مفهوم پایداری، اندازه گیری اهداف آن را به کمتر قابل اندازه گیری می نماید. این تاثیر مفهوم پایداری را به یک حوزه خاص با تضاد منابع و اعال نفوذ ذینفوذان محدود می نماید.  علاوه بر این، به گفته مولدان و همکاران (Moldan et al., 2012) پایداری اجتماعی مهمترین رکن توسعه پایدار بوده و هنوز به صورت شفاف مشخص نیست که از چه چیزی تشکیل شده است. آنها این سوال را مطرح می سازند که آیا پایداری اجتماعی شامل رشد یا عدم رشد، عدم تناسب یا نابرابری بین مردم یا ملت ها، سلامت مناسب یا شکست...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about اهداف توسعه پایدار and اهداف پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار نوع : هدف
 • ترجمه سایتیشن: اهداف توسعه پایدار (SDG) و هدفگذاری ها با هدف خاص دستیابی به یک رویکرد جامع نسبت به توسعه پایدار در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه برای 15 سال آینده اتخاد شده است. اعتفاد بر این است که این اهداف در سیاست نسبت به اهداف توسعه هزاره (MDGs) یکپارچه تر باشند چرا که کشور ها میتوانند در حین کار کردن با هنجارهای بین المللی، هدفگذاری ها و اهداف خود را بر اساس مقیاس های ملی و شرایط محلی اولویت بندی کنند. اهداف توسعه پایدار دارای برخی شاخص ها و اهداف با ابزارهای اجرایی شامل اقتصاد، تجارت، انتقال تکنولوژی و غیره می باشد. به عنوان مثال هدف 17 یک مرکز تقاطع (محل همگرایی) اهداف است که شامل امور مالی، تجارت، همکاری چند ملیتی و ایجاد ظرفیت برای تسهیل اجرای 16 اهداف دیگر توسعه می باشد. این شاخص ها و اهداف از لحاظ نظری با هدف جهانی شدن تهیه گردیده و عملا برای همه کشورهای قابلیت اجرا ندارند. هدف 11 از اهداف توسعه پایدار "ایجاد شهرهای فراگیر، ایمن و پایدار" به پایداری شهری توجه داشته و همانند مرکز تقاطع (محل همگرایی) اهداف مسکن ارزان، حمل و نقل پایدار، برنامه ریزی و مدیریت اسکان بشر، فضاهای سبز و عمومی، حمایت از پیوندهای...
اهداف توسعه پایدار اهداف پایداری sustainable development goals sdg
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار نوع : تعریف
 • ترجمه سایتیشن: همانطور که مشخص است تمام جنبه های پایداری از فعالیت های انسانی مانند استفاده از منابع، آلودگی، نیاز به درک ظرفیت یک سیستم، حقوق بین نسلی و نقاط عطف دیگر، ناشی می شود. از آنجا که این فعالیت ها در مناطق شهری متمرکز هستند، پایداری شهری یه عنوان یک مرکز تقاطع (محل همگرایی) میان پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی کار می کند. در اینجا از فضا برای تعریف پایداری استفاده می شود. جریان ورودی مواد و منابع انرژی و تولید پسماند ها نباید از ظرفیت شهر برای یک محیط پایدار فراتر رود. فعالیت اقتصادی، رشد جمعیت، زیرساخت ها و خدمات، آلودگی و زباله باید به صورت داخلی درون سستم محدود شود. به طور کلی توسعه سیستم شهری با هماهنگی و محدود کردن اثرات منفی داخلی بر محیط طبیعی ایجاد می شود.  در این قسمت لازم است به فقدان مفهوم مرز شهری مورد اشاره قرار گیرد. از لحاظ سیاسی مرزهای شهری (مرزهایی که در شهرسازی مورد توجه است) به صورت کشور، ایالت، شهر و اصطلاحات مختلف دیگر تعریف می شود. وجود این مرز ها از نظر اجرای سیاست ها و ارزیابی پیشرفت دارای مزیت است. اندازه گیری پایداری بر اساس این مرزها برای تصمیم گیرندگان و ذینفعان آسان است. از آنجا که...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development
link to article about شاخص های توسعه پایدار and شاخص های پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار نوع : شاخص
 • ترجمه سایتیشن: اندازه گیری پیشرفت در راستای توسعه پایدار یا ناپایدار نیازمند کمی سازی پدیده هایی است که نشان دهنده این پیشرفت هستند. این کار از طریق شاخص ها انجام می شود. شاخص ها میتوانند هر چیزی (از ساده ترین موارد مانند توسعه ناخالص داخلی (GDP) برای توسعه اقتصادی تا پیچیده ترین موارد مانند ایمن سازی در برابر بیماری های عفونی در دوران کودکی برای اندازه گیری مراقبت های بهداشتی) را شامل شود. اولین مجموعه از شاخص ها در سال 1996 توسط اداره اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل در قالب چهاچوب نیروی محرک- حالت- واکنش (DSR) منتشر شد. شاخص ها در تمام سطوح اهداف توسعه نتیجه محور مورد نیاز است. این شاخص ها اطلاعات لازم برای اندازه گیری پیشرفت زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می آوند. شاخص ها به دستیابی به اهداف پایداری کمک می نمایند. آنها به سیاستگذاران و عموم مردم کمک میکنند  تا از وضعیت فعلی، ضعف ها و قوت ها مطلع شده و مناطق اولویت دار را معین می نمایند. شاخص ها نه تنها یک چهارچوب را ارزیابی می نمایند بلکه بینشی را در مورد پدیده های تحت نظر فراهم می کنند. شاخص های ساده به شاخص های اتلاق می شود که پدیده های فردی مانند تعداد افرادی...
شاخص های توسعه پایدار شاخص های پایداری sustainability indicators