Loading, Please wait...

روش ارزیابی پایداری شهری در ژاپن (روش کاسبی CASBEE)

 • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 210
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: پایداری شهری
 • نویسندگان: Harsimran, Kaur; Pushplata, Garg
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.jclepro.2018.11.009
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment CASBEE GBI Township

اطلاعات نشریه

Journal of Cleaner Production

 • اعتبار نشریه: 1.62
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05
 • ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • کد آی اس اس ان: 0959-6526

با پیدایش نگرش سیستمی در برنامه ریزی و ظهور نارسایی های رویکرد مکانیستی در تبیین و توضیح وقوع تغییرات کالبدی و محیطی ارزیابی برنامه و طرح بیشتر مورد توجه قرار گرفت. مبنی بر تعاریف مختلف، سه امر کلیدی در تعریف مفهوم ارزیابی مشهود است: تنظیم و تدوین اهداف و معیارها، سنجش دستیابی به اهداف و معیارها، بهره برداری از نتایج. با توجه به این این موضوعات کلیدی روش های ارزیابی پایداری شهری می بایست نسبت به تغییر و تردید، قابل تاکید، تطبیق و حساس یاشد طیزرا نظام های شهری پیچیده و متغییر هستند. این روش ها می بایست اهداف، چهارچوب ها و معرف ها را تعدیل و اصلاح نمایند بگونه ای که بینش های جدیدی را در عرصه پایداری فراهم کنند. با توجه به ضرورت ارزیابی پایداری شهری تا به حال روش ها و به صورت جامع تر سیستم های گوناگون در کشور های متفاوت برای ارزیابی پایداری شهری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پیشگامان در زمینه ارزیابی پایداری کشور ژاپن می باشد. سیستم ارزیابی که این کشور به دنیا معرفی نمود روش "کاسبی" (CASBEE به مفهوم سیستم ارزیابی جامع برای کارایی محیطی) می باشد. این سیستم از طرق مختلف و با دیدگاههای متفاوت سعی در ارزیابی پایداری دارد. از دیگر سیستم های مورد استقال در زمینه ارزیابی پایداری میتوان به روش "شهرستان جی بی آی" (GBI Township) اشاره نمود. این سیستم در حقیقت در کشور مالزی ابداع گردیده و در کشور های دیگر بسیار مورد توجه قرار گرفت. سایتیشن مذکور به بررسی موارد مذکور پرداخته و نگرش ها، ابعاد و معیارهای مورد توجه در آنها را واکاوی می نماید.

“Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency” (CASBEE) – the precursor to CASBEE-UD, covering housing, building and urban scales was developed in 2004 by the Japanese government, industry and academia (Sev, 2011), In CASBEE-UD, assessment criteria are divided into two – QUD (“Environmental Quality of Urban Development”) within the site boundary and LUD (“Environment Load of Urban Development”) on the spaces beyond the site boundary. Each of these is further divided into three major categories namely environmental, social and economy which further comprise of two/ three medium-level categories that are further divided into two/ three small categories. For example, QUD (outdoor environment on site) is divided into three major categories i.e. Environment, Social and Economy, the middle categories of which are– resource, nature and artefact (building); impartiality/fairness, safety/security and amenity; and traffic/urban structure, growth potential and efficiency/rationality respectively. Likewise, major themes of LUD (off-site environment) include “CO2 emissions from traffic sector, building sector and absorption in green sector”. These are graded on a five-scale rating based on achieved points in which each category is assigned equal weightage though the points of sub-categories vary (CASBEE for Urban Development, 2014). Green Building Index (GBI) Township tool developed by GBI in Malaysia in 2011, is  based on the principles of balancing the consumption of energy and water; respect towards the surrounding environment and native ecological systems; planning and designing for the benefit of the community; creating well-connected areas with different modes of transportation; use of resources having lower impact on the environment and human well-being; and creating business and employment opportunities along with the adoption of various innovative system solutions. The rating tool covers six core categories divided into minor categories, graded using point system on a four-scale rating. The core categories are “Climate, Energy, Water (CEW); Environment and Ecology (EEC); Community Planning and Development (CPD), Transportation and Connectivity (TRC) and Business and Innovation”. In GBI Township, the criteria are rated differently – some (Green Transport Masterplan) of them are awarded eight points, GBI Certified Building and Innovation (six points) and others such as “Land Reuse, Flood Management & Avoidance, Wetland & Water body Conservation, Agricultural Land Preserve, Hill Slope Development, Proximity to Existing Infrastructure, Services Infrastructure Provision, Light Pollution, Compact Development, Community Diversity, Affordable Housing, Availability & Frequency Of Public Transport, Facilities of Public Transport, Alternative Transport Options, Pedestrian Networks, Low Impact Materials, Regional Material, Construction Waste Management, Site Sedimentation & Pollution Control And GBI Facilitator” are awarded only one point (GBI, 2011).

سیستم ارزیابی جامع برای کارایی محیطی (CASBEE) –سیستم پیشگام کاسبی یودی CASBEE-UD-، در سال 2007 در مقیاس شهری و ساختمان مسکونی توسط دولت، صنعت و دانشگاهیان ژاپنی ایجاد شد. این در حالی است که سیستم کاسبی یو دی در سال 2006 بر ارزیابی محیط شهری (پروژه ها با مقیاس بلوک و مناطق) بهمراه مقیاس ساختمان (بدون در نظر گیری قسمت های داخلی) متمرکز گردید. در کاسبی یو دی معیارهای ارزیابی به دو بخش تقسیم می شوند. "کیفیت محیطی توسعه شهر" (QUD) درون مرزهای سایت و "بار محیطی توسعه شهر" (LUD) بر روی فضاهای فراتر از مرز سایت. هر کدام از این موارد به سه دسته اصلی با نام های محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم می شوند. هر یک از این دسته ها به دو یا سه زیر دسته تقسم می شند. به عنوان مثال محیط باز بیرون سایت به سه دسته محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم میگردد. دسته های میانی به ترتیب شامل منابع، طبیعت، محیط مصنوع (ساختمان)، بی طرفی (عدم تبعیض در موضوعات مختلف)/ عدالت، ایمنی/ امنیت و آرامش، ترافیک، ساختار شهری، پتانسیل رشد و کارآمدی/ عقلانیت می باشد. به همین منوال، موضوعات اصلی محیط سایت شامل انتشار دی اکسید کردن از بخش ترافیک، بخش ساختمان و تخریب فضای سبز می باشد. برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability
link to article about زیست پذیری and livability
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: زیست پذیری عنوان : زیست پذیری شهری
 • ترجمه سایتیشن: زیست پذیری شهری را میتوان به عنوان توانایی شهر برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و داشتن کیفیت خوب زندگی تصور کرد. اگرچه زیست پذیری شهر مبنی بر شرایط عینی شکل میگیرد (به عنوان مثال سطح اشغال، کمیت فضاهای سبز و میادین، خدمات عمومی و شرایط گذراندن اوقات فراغت)، اما شامل ادراک افراد از رفاه و توانایی آنها برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. هنگامی که شهرها به عنوان قطب فرهنگ، آموزش، فراغت، تجارت و توسعه اجتماعی و اقتصادی در  نظر گرفته شوند، زیست پذیرتر می باشند. با این وجود به دلیل رشد بی سابقه تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنند اطمینان از زیست پذیری شهر به صورت فزاینده ای چالش برانگیز می گردد. بنا به نظر سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در سال 2009، 4 بیلیون نفر (بیش از نیمی از مردم) در شهرها زندگی میکردند و انتظار میرود که این رقم تا سال 2050 به 6.5 بیلیون نظر برسد. اگر رویه رشد جمعیت شهری فعلی ادامه یابد، شهرها با تنش های جدی بین نیروهای انبوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه خواهند شد که تاثیر قابل توجهی بر رفاه و کیفیت زندگی ساکنان آنها خواهد گذاشت. برای مثال ارایه مسکن برای ساکنین شهر بدون لطمه و...
زیست پذیری livability زیست پذیری شهری urban livability
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: توسعه پایدار شهری برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، رفاه مردم و جامعه در مقیاس بزرگتر بسیار ضروری است. چرا که برنامه ریزی و برنامه های توسعه نامناسب پتانسیل تاثیرگذاری منفی بر محیط پیرامون را دارند. در برخی از این موارد، این عوامل تاثیر منفی بر بارندگی، دما، کیفیت آب و خاک مناطق دارند. با این وجود توسعه پایدار شهری از دیدگاه های مختلف -بر اساس نقشی که توسط صاحب نظران، ادارات درگیر در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و اجرای توسعه شهری ایفا می شود- بررسی گردیده است. درک غیر جامع از پایداری شهری منجر به فقدان راه حل های یکپارچه و اقدامات هماهنگ برای پرداختن به چنین مسئله پیچیده ای می شود که مستلزم شناخت جامع از پایداری در بافت شهری است. با وجود اینکه در حال حاضر نیاز به توسعه شهری تا حدودی به رسمیت شناخته شده است، روند فعلی توسعه شهری، ناشی از ملاحظات اقتصادی و جمعیتی با استفاده از پیاده سازی رویه های معمول برنامه ریزی و طراحی است. این رویکرد نه تنها متجر به استفاده زیاد از منابع غیر تجدید پذیر (انرژی) میگردد، بلکه مقدار زیادی از ضایعات و آلودگی را ایجاد نموده و منجر به ایجاد جزائر حرارتی میگردد. این امر نشان از نامناسب بودن...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: تا سال 1970 توسعه یک منطقه و یا جامعه عمدتا بر رشد اقتصادی متمرکز بود. اگرچه نیاز به درنظر گیری محیط طبیعی در برنامه ریزی، طراحی و توسعه از سال 1960 در شکل برنامه ریزی زیست محیطی و معماری توسط ام سی هارگ در کتاب معروف "طراحی با طبیعت" مورد تاکید قرار گرفته است. ارتباط بین مسائل زیست محیطی و توسعه شهری در اواخر دهه 1960 و 1970 با پیدایش جنبش زیست محیطی و بحث در مورد محدودیت رشد و اصلاحا موضوع اقتصاد سبز برجسته شد. نیاز به یک مدل توسعه جدید که میتواند توزیع عادلانه منابع را در نظر بگیرد و کیفیت زندگی را در طولانی مدت افزایش دهد، در اواخر دهه 70 احساس شد. پس از آن، کمیسون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ایده توسعه پایدار (SD) را در سال 1987 در گزارش "آینده مشترک ما" ارائه داد که توسعه پایدار به توسعه نیازهای نسل آیند برای برآورده کردن نیازهای خود می باشد. این مفهوم بر سه بعد پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع تاکید دارد. سپس در سال 2002 اسپاگنبرگ بعد نهاد (نهاد هدایت کننده مانند حکومت) را به عنوان بعدی که توانایی تقویت ارتباط بین ابعاد دیگر و تکمیل آنها را داراست،  معرفی کرده است. والنتین و اسپاگنبرگ بعد نهادی...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -چهارچوب های متنوعی مانند شهر هوشمند، کارا، سبز و عدالت اجتماعی برای پیاده سازی پایداری سعی نموده اند (از طرف تیم کیسرچ)-. در حالی که مفهوم "شهر هوشمند" در چین از حدود سال 2008 (زمانی که تکنولوژی موجب ایجاد رویکردهای جدید بر اساس مجموعه داده های گسترده جهت ارائه راه حل های یکپارچه چالش های شهری شده است)، بر زیرساختی که توسط نرم افزار به یکدیگر مرتبط شده اند تاکید دارد. هدف ماموریت شهرهای هوشمند هند (GoI) ترویج شهرهای است که زیرساخت های اصلی را فراهم آورده و کیفیت زندگی مناسبی را به شهروندان خود ارائه می دهند (یک محیط پاک و پایدار با استفاده از راه حل های هوشمندانه). مفهوم "کارآمد" به رویکردهای برگرفته از فن آوری با تاثیر کم/صفر بر کاهش بهره وری منابع، از جمله انرژی، آب، مدیریت پسماند، استفاده از منابع، منابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید اشاره دارد. مفهوم "عدالت" به عدالت در شهر اشاره داشته و پایه پایداری اجتماعی است. در کتاب شهر منصف، سوزان اس و فنستین سه اصل عدالت شهری را تنوع، دموکراسی و برابری بر شمردند و توصیه کردند که چنین اصولی باید به عنوان اولین معیار ارزیابی در زمینه برنامه ریزی و سیاست های برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. عدالت بر روی ساختارهای اجتماعی (مسکن...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability شهر پایدار sustainable city