Loading, Please wait...

زیست پذیری شهری، محور ارتباط انسان و محیط زندگی وی

  • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 224
  • رشته: شهرسازی
  • موضوع فرعی: زیست پذیری
  • عنوان: زیست پذیری شهری
  • نویسندگان: María del Mar, Martínez-Bravo; Javier, Martínez-del-Río; Raquel, Antolín-López
  • کد دیجیتالی: 10.1016/j.jclepro.2019.03.110
زیست پذیری livability زیست پذیری شهری urban livability

اطلاعات نشریه

Journal of Cleaner Production

  • اعتبار نشریه: 1.62
  • ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05
  • ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
  • کد آی اس اس ان: 0959-6526

افزایش جمعیت بشر و آثار فعالیت های او بر محیط زندگی وی تاثیر بسزایی بر شهرها گذاشته است. در حال حاضر بشر با چالش بی سابقه در زمینه زیست محیط مواجه شده است. توافق گسترده ای در مورد این موضوع وجود دارد که اکوسیستم کره زمین، دیگر نمیتواند سطح کنونی فعالیت های اقتصادی و مصرفی و روند رو به رشد آن را تحمل کند و دیگر قادر به حفظ بقاء و پایدار نگه داشتن شرایط زیست کره نیست. لذا مفاهیم متعددی در راستای حل و یا تعدیل این مشکل شکل گرفته و مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از این تعاریف مفهوم زیست پذیری در شهرها است. تا به حال از ابعاد گوناگون این مفهوم مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته اند. برخی زیست پذیری را مترادف با زندگی مطلوب انسان یا نوع بشر دانسته و معتقدند زیست پذیری یک کیفیت بوده و فقط یک ویژگی ذاتی در محیط زیست نیست. لذا زیست پذیری را حاصل تعامل پایدار میان صفات اکولوژیکی و زندگی مطلوب بشری می دانند. با در نظر گیری این ویژگی این سوال مطرح می شود که چگونه زیست پذیری تعامل پایدار بین دو موضوع متناقض زندگی مطلوب انسان (که خواسته و یا ناخواسته حاصل از استفاده از منابع طبیعت) و صفات مناسب اکولوژیکی کنار یکدیگر مفهوم می یابند؟ سایتیشن مورد نظر به واکاوی مفهوم زیست پذیری پرداخته و به سوال مطرح شده پاسخ میگوید.

City livability can be conceptualized as a city’s ability to provide adequate conditions for citizens to thrive and have a good quality of life (Marans, 2015; Ruth and Franklin, 2014). Although city livability is shaped by objective conditions (e.g., employment levels, quantity of green spaces and squares, public services, leisure offerings), it consists of individuals ‘perceptions of their well-being and ability to progress both socially and economically (e.g., Koramaz and Türkoğlu, 2018; Macke et al., 2018; Marans, 2015; Mouratidis, 2017; Ruth and Franklin, 2014). Cities show greater levels of livability when they are regarded as hubs for culture, education, leisure, commerce, and social and economic development (c.f. Marans and Stimson, 2011). However, ensuring city livability is becoming increasingly challenging due to the unprecedented growth in the number of people living in cities (Marans, 2015). According to the United Nations (UN), in 2017, 4 billion people—half of humanity lived in cities, and this figure is expected to reach 6.5 billion by 2050. If current demographic trends continue, cities will face serious tensions among a plethora of economic, environmental, and social forces that will significantly affect the well-being and quality of life of their dwellers. For example, offering housing for city dwellers without straining land and natural resources will be challenging. Likewise, offering basic services for a growing urban population, such as waste removal and health care, frequently poses a challenge for limited public economic resources. The complexity and relevance of the issue has led to the consideration of sustainability and livability in cities as one of the global grand challenges of the XXI century.Therefore, achieving a high level of city livability requires finding a complex balance among various dimensions that are often paradoxical and entail contradictions and trade – offs (Ruth and Franklin, 2014; Santos and Martins, 2007; Shafer et al., 2000). For instance, one might expect that greater levels of economic sustainability (abundance of jobs, companies and business opportunities) foster better perceptions of city livability. However, greater levels of economic activity might also increase urban pollution and overcrowding, which in turn might lower city livability. Similarly, common sense suggests that a perception of high urban environmental sustainability (e.g., abundance of parks, green areas, public transport services, waste treatment facilities) will be associated with lower levels of urban pollution. However, environmental sustainability might be costly, and cities’ economic resources are scarce. A vibrant economy— which is frequently associated with higher pollution— may be necessary to afford environmental expenditures. However, little is still known about how multiple initiatives together help cities transition towards sustainability and improve city livability.

زیست پذیری شهری را میتوان به عنوان توانایی شهر برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و داشتن کیفیت خوب زندگی تصور کرد. اگرچه زیست پذیری شهر مبنی بر شرایط عینی شکل میگیرد (به عنوان مثال سطح اشغال، کمیت فضاهای سبز و میادین، خدمات عمومی و شرایط گذراندن اوقات فراغت)، اما شامل ادراک افراد از رفاه و توانایی آنها برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. هنگامی که شهرها به عنوان قطب فرهنگ، آموزش، فراغت، تجارت و توسعه اجتماعی و اقتصادی در  نظر گرفته شوند، زیست پذیرتر می باشند. با این وجود به دلیل رشد بی سابقه تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنند اطمینان از زیست پذیری شهر به صورت فزاینده ای چالش برانگیز می گردد. بنا به نظر سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در سال 2009، 4 بیلیون نفر (بیش از نیمی از مردم) در شهرها زندگی میکردند و انتظار میرود که این رقم تا سال 2050 به 6.5 بیلیون نظر برسد. اگر رویه رشد جمعیت شهری فعلی ادامه یابد، شهرها با تنش های جدی بین نیروهای انبوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه خواهند شد که تاثیر قابل توجهی بر رفاه و کیفیت زندگی ساکنان آنها خواهد گذاشت. برای مثال ارایه مسکن برای ساکنین شهر بدون لطمه و برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.