Loading, Please wait...

ارزیابی پایداری شهری: شاخص ها و روش های ارزیابی

 • سال: 2017 شماره: 2017 نسخه: 81
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: پایداری شهری
 • نویسندگان: Xiaoyu, Gan; Ignacio, C.Fernandez; Jie, Guo; Maxwell, Wilson; Yuanyuan, Zhao; Bingbing, Zhou; Jianguo, Wu
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.ecolind.2017.05.068
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment

اطلاعات نشریه

Ecological Indicators

 • اعتبار نشریه: 1.35
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86
 • ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • کد آی اس اس ان: 1470-160X

ارزیابی پایداری شهری به نظر برخی از صاحب نظران یکی از پیش نیازهای دستیابی به شهر پایدار است. زیرا مجموعه ای از شاخص ها برای سنجش پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف کلی پایداری در هر شهر نیاز است. این شاخص ها کاملا نسبی می باشد. از آنجا که شهر پایدار شهری است که امکان زیستن مناسب و هماهنگ شهروندان را بر اساس حقوق متقابل و تعریف شده جامعه مدنی فراهم می آورد، سطح تکامل هر جامعه تاثیر مستقیم بر انتخاب شاخص های سنچش پایداری و ترکیب آنها با یکدیگر دارد. شاخص ها ابزاری برا شناخت دقیق تر شرایط موجود در جامعه در یک مقطع زمانی هستند  نیز تصویر روندها و دگرگونی هایی را نشان می دهند که طی دوره های مشخص در این شرایط رخ داده اند. انتخاب شاخص ها علاوه بر شرایط هر جامعه می بایست شرایط سنجش را هم در نظر بگیرند. اگر تعداد بسیار زیادی از شاخص ها انتخاب شوند، کاربران نمی توانند ارزیابی و تصویر کلی از شرایط را درک نمایند. از طرفی اگر شاخص های به انداره کافی کامل و جامع نباشند نمیتوانند شرایط مناسب و همه جانبه ای را برای سنجش پایداری ایجاد کنند. از همین رو یکی از اصولی ترین فرآیند ها در ارزیابی پایداری شهری انتخاب شاخص های سنجش می باشد. سایتیشن مورد نظر به بررسی واکاوی شاخص های پایداری و روش های ترکیب و تاثیرگذاری شاخص ها بر یکدیگر برای ارزیابی سطح پایداری شهر ها می پردازد. 

Sustainability is the challenge of our time (Sachs, 2015). By seeking to achieve dynamic and simultaneous harmony among ecological subsystems (environmental sustainability), social subsystems (social sustainability), and economic subsystems (economic sustainability), sustainability is inherently complex, multi-dimensional, and embedded with trade-offs among multiple sustainability dimensions (Wu, 2013). However, as the public’s desire for more sustainability grows stronger (Kates and Clark, 1999; Kates et al., 2001), so does the need to accurately assess the sustainability of our societies (Böhringer and Jochem, 2007), which is no easy task. To capture the complexity of sustainability, sustainability assessments often require the integration of multiple indicators to form composite indices (Özdemir et al., 2011; Wu and Wu, 2012). Thus, while developing sustainability indicators and indices (SIs) is a critical tool for assessing and ultimately attaining sustainability, the specifics of SI formulation can radically impact the measured sustainability of a system (Singh et al., 2009; Wilson and Wu, 2017). The main procedures for building a sustainability index include selecting appropriate sustainability indicators, weighting the selected indicators, and aggregating those indicators into a composite index (Meadows, 1998; Juwana et al., 2012). Disagreements on indicator selection are relatively easy to decipher, as existing guidelines, e.g., Bellagio Principles (Hardi and Zdan, 1997), or indicator frameworks, such as the Pressure-State-Response framework (OECD, 1993), can provide guidance for indicator selection (Wu and Wu, 2012). However, because the process of indicator integration is an inherently subjective procedure (Morse et al., 2001), selecting appropriate weighting and aggregation methods is challenging (Saisana and Tarantola, 2002; Wilson and Wu, 2017). The weighting and aggregation of index components are critically important steps in any sustainability assessment. Weights of SIs reflect the relative importance of different dimensions in their contributions to the sustainability performance of a system, while aggregation essentially reflects the substitutability of different dimensions. The weighting and aggregation methods utilized in SI formulation define whether dimensions can compensate or substitute for each other.

پایداری، چالش زمان ما است. از آنجا که پایداری به دنبال هماهنگی پویا و همزمان بین سیستم‌های اکولوژیکی (پایداری محیطی)، سیستم‌های اجتماعی (پایداری اجتماعی)، و زیرسیستم های اقتصادی (پایداری اقتصادی) است، پایداری ذاتاً پیچیده و چند بعدی است. این مفهوم در میان ابعاد چندگانه قرار گرفته‌است (چند بعد بر روی آن موثر می باشد). با این حال, تمایل عموم به حصول پایداری بیشتر, قوی‌تر می‌شود. ارزیابی دقیق پایداری جوامع کار آسانی نیست. جهت فائق آمدن به پیچیدگی های پایداری، نیاز به یکپارچه‌سازی شاخص‌های چندگانه جهت ایجاد شاخص‌های ترکیبی ضروری است. بنابراین، توسعه شاخص‌های پایداری و سنجه های آن (Sis) یک ابزار انتقادی برای ارزیابی و تعیین میزان پایداری می باشد. ویژگی‌های نحوه ترکیب شاخص های پایداری  (ترکیب شاخص ها برای محاسبه میزان پایداری) می‌تواند به طور اساسی بر پایداری اندازه‌گیری شده یک سیستم تاثیر بگذارد. دستورالعمل‌های اصلی برای ایجاد یک شاخص برای اندازه گیری پایداری (عددی تحت عنوان شاخص پایداری که میزان پایداری را نشان می دهد) عبارتند از: انتخاب شاخص‌های پایداری مناسب، وزن‌دهی به شاخص‌های منتخب و جمع‌بندی آن شاخص‌ها در شاخص ترکیبی. حل اختلافات بر سر انتخاب شاخص نسبتاً ساده است، به عنوان مثال، اصول بلاگیو (Bellagio)، یا چارچوب‌های شاخص مانند چارچوب فشار- موقعیت- پاسخ (Pressure-State-Response)، می‌توانند راهنمایی برای برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability
link to article about زیست پذیری and livability
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: زیست پذیری عنوان : زیست پذیری شهری
 • ترجمه سایتیشن: زیست پذیری شهری را میتوان به عنوان توانایی شهر برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و داشتن کیفیت خوب زندگی تصور کرد. اگرچه زیست پذیری شهر مبنی بر شرایط عینی شکل میگیرد (به عنوان مثال سطح اشغال، کمیت فضاهای سبز و میادین، خدمات عمومی و شرایط گذراندن اوقات فراغت)، اما شامل ادراک افراد از رفاه و توانایی آنها برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. هنگامی که شهرها به عنوان قطب فرهنگ، آموزش، فراغت، تجارت و توسعه اجتماعی و اقتصادی در  نظر گرفته شوند، زیست پذیرتر می باشند. با این وجود به دلیل رشد بی سابقه تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنند اطمینان از زیست پذیری شهر به صورت فزاینده ای چالش برانگیز می گردد. بنا به نظر سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در سال 2009، 4 بیلیون نفر (بیش از نیمی از مردم) در شهرها زندگی میکردند و انتظار میرود که این رقم تا سال 2050 به 6.5 بیلیون نظر برسد. اگر رویه رشد جمعیت شهری فعلی ادامه یابد، شهرها با تنش های جدی بین نیروهای انبوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه خواهند شد که تاثیر قابل توجهی بر رفاه و کیفیت زندگی ساکنان آنها خواهد گذاشت. برای مثال ارایه مسکن برای ساکنین شهر بدون لطمه و...
زیست پذیری livability زیست پذیری شهری urban livability
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: توسعه پایدار شهری برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، رفاه مردم و جامعه در مقیاس بزرگتر بسیار ضروری است. چرا که برنامه ریزی و برنامه های توسعه نامناسب پتانسیل تاثیرگذاری منفی بر محیط پیرامون را دارند. در برخی از این موارد، این عوامل تاثیر منفی بر بارندگی، دما، کیفیت آب و خاک مناطق دارند. با این وجود توسعه پایدار شهری از دیدگاه های مختلف -بر اساس نقشی که توسط صاحب نظران، ادارات درگیر در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و اجرای توسعه شهری ایفا می شود- بررسی گردیده است. درک غیر جامع از پایداری شهری منجر به فقدان راه حل های یکپارچه و اقدامات هماهنگ برای پرداختن به چنین مسئله پیچیده ای می شود که مستلزم شناخت جامع از پایداری در بافت شهری است. با وجود اینکه در حال حاضر نیاز به توسعه شهری تا حدودی به رسمیت شناخته شده است، روند فعلی توسعه شهری، ناشی از ملاحظات اقتصادی و جمعیتی با استفاده از پیاده سازی رویه های معمول برنامه ریزی و طراحی است. این رویکرد نه تنها متجر به استفاده زیاد از منابع غیر تجدید پذیر (انرژی) میگردد، بلکه مقدار زیادی از ضایعات و آلودگی را ایجاد نموده و منجر به ایجاد جزائر حرارتی میگردد. این امر نشان از نامناسب بودن...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: تا سال 1970 توسعه یک منطقه و یا جامعه عمدتا بر رشد اقتصادی متمرکز بود. اگرچه نیاز به درنظر گیری محیط طبیعی در برنامه ریزی، طراحی و توسعه از سال 1960 در شکل برنامه ریزی زیست محیطی و معماری توسط ام سی هارگ در کتاب معروف "طراحی با طبیعت" مورد تاکید قرار گرفته است. ارتباط بین مسائل زیست محیطی و توسعه شهری در اواخر دهه 1960 و 1970 با پیدایش جنبش زیست محیطی و بحث در مورد محدودیت رشد و اصلاحا موضوع اقتصاد سبز برجسته شد. نیاز به یک مدل توسعه جدید که میتواند توزیع عادلانه منابع را در نظر بگیرد و کیفیت زندگی را در طولانی مدت افزایش دهد، در اواخر دهه 70 احساس شد. پس از آن، کمیسون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ایده توسعه پایدار (SD) را در سال 1987 در گزارش "آینده مشترک ما" ارائه داد که توسعه پایدار به توسعه نیازهای نسل آیند برای برآورده کردن نیازهای خود می باشد. این مفهوم بر سه بعد پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع تاکید دارد. سپس در سال 2002 اسپاگنبرگ بعد نهاد (نهاد هدایت کننده مانند حکومت) را به عنوان بعدی که توانایی تقویت ارتباط بین ابعاد دیگر و تکمیل آنها را داراست،  معرفی کرده است. والنتین و اسپاگنبرگ بعد نهادی...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -چهارچوب های متنوعی مانند شهر هوشمند، کارا، سبز و عدالت اجتماعی برای پیاده سازی پایداری سعی نموده اند (از طرف تیم کیسرچ)-. در حالی که مفهوم "شهر هوشمند" در چین از حدود سال 2008 (زمانی که تکنولوژی موجب ایجاد رویکردهای جدید بر اساس مجموعه داده های گسترده جهت ارائه راه حل های یکپارچه چالش های شهری شده است)، بر زیرساختی که توسط نرم افزار به یکدیگر مرتبط شده اند تاکید دارد. هدف ماموریت شهرهای هوشمند هند (GoI) ترویج شهرهای است که زیرساخت های اصلی را فراهم آورده و کیفیت زندگی مناسبی را به شهروندان خود ارائه می دهند (یک محیط پاک و پایدار با استفاده از راه حل های هوشمندانه). مفهوم "کارآمد" به رویکردهای برگرفته از فن آوری با تاثیر کم/صفر بر کاهش بهره وری منابع، از جمله انرژی، آب، مدیریت پسماند، استفاده از منابع، منابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید اشاره دارد. مفهوم "عدالت" به عدالت در شهر اشاره داشته و پایه پایداری اجتماعی است. در کتاب شهر منصف، سوزان اس و فنستین سه اصل عدالت شهری را تنوع، دموکراسی و برابری بر شمردند و توصیه کردند که چنین اصولی باید به عنوان اولین معیار ارزیابی در زمینه برنامه ریزی و سیاست های برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. عدالت بر روی ساختارهای اجتماعی (مسکن...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability شهر پایدار sustainable city