Loading, Please wait...

چهارچوب ها و روش های ارزیابی پایداری شهری با تاکید بر مکان

 • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 44
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: پایداری شهری
 • نویسندگان: Raed Fawzi, MohammedAmeen; Monjur, Moursheda
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.scs.2018.10.020
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainability assessment urban sustainability assessment BREEAM CASBEE

اطلاعات نشریه

Sustainable Cities and Society

 • اعتبار نشریه: 1.1
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 4.47
 • ضریب تاثیر سالیانه: 4.62
 • کد آی اس اس ان: 2210-6707

ارزیابی پایداری شهری به مفهوم سعی برای سنجش میزان حصول اهداف پایداری در یک شهر است. بدین منظور لازم است تا اولا ابعاد عملکردی یک شهر بخوبی شناخته شده و شاخص های مناسبی برای آن استخراج گردد و ثانیا شاخص های مستخرج شده با روش مناسبی با یکدیگر ارتباط بر قرار کرده و یک کلیت را شکل دهند. در حقیقت کلیت مذکور متری برای سنجش و ارزیابی میزان پایداری شهری می باشد. با توجه به این کلیت این مفهوم مطرح می شود که آیا پایداری شهری موضوعی نسبی و وابسته به مکان است است و یا اینکه این مفهوم یک کلیت مستقل برای تمام شهرهای جهان محسوب می شود. بعبارتی آنچه به عنوان پایداری برای یک شهر کوچک در شمال ایران پایدار در نظر گرفته می شود آیا در تهران نیز پایدار محسوب می شود؟ در امتداد این سوال و با توجه به مفهوم عمومی ارزیابی پایداری این موضوع مطرح می گردد که آیا ارزیابی پایداری برای همه شهرها بر اساس شاخص های یکسان قابل ارزیابی میباشند؟ آیا شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی پایداری در همه شهرها یکسان می باشند؟ آیا نحوه ترکیب این شاخص ها به منظور حصول یک شاخص به عنوان تعیین کننده سطح پایداری می بایست یکسان باشد؟ سایتیشن مورد نظر ابتدا به بررسی رویه عمومی ارزیابی پایداری شهری می پردازد. سپس نیم نگاهی به چهارچوب های شناخته شده پایداری شهری پرداخته و سعی می نماید به سوالاتی که مطرح گردید پاسخ دهد.

Most urban sustainability assessment methods are designed by first determining a list of urban factors, which are then translated into a weighting–based decision tool (Ali and Al Nsairat 2009). For example, BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) was developed in the 1990s. Its indicators and weighting were revised over the past decades. The weighting for indicators related to the use of resources under the categories: “energy”, “water” and “materials” accounted for37.5% of the total in 2008 version (BRE 2010), which increased to 38% of the total in 2018 (draft) version (BRE 2018).   Evidence suggests that the urban indicators and weighting systems in well-known methods such BREEAM Community2, LEED–ND3, and CASBEE–UD4 have originally been designed for their country/region of origin (Ameen et al., 2015). Despite their adoption in both developed and developing countries such as Malaysia, China, and Saudi Arabia, their international applicability and the universality of the selection of their urban indicators have been questioned. Therefore, the adoption of sustainability assessment strategies in developing countries should be preceded by the determination of local urban challenges as these are different to those of developed countries. The issue is especially important for high-density cities facing changing urban challenges both at present and the future. These include air pollution, water availability and quality, the lack of security systems, the depletion of natural resources, the scarcity of renewable energy, the lack of waste recycling, housing deficits, poor infrastructure services, transportation and economic growth deficiencies (Barbosa et al. 2012; Ameen and Mourshed 2016). The scale of the challenges has prompted some researchers to label them unpredictable and uncontrollable (Freire 2006; Rana 2010). Developing countries that underwent periods of political instability face further challenges. As an example, Iraqi cities have suffered deterioration and destruction due to successive wars and political instability for more than four decades — causing extensive damage to the environment, public services and infrastructure. Major problems include insufficient water supply systems for significant sections of the population; water pollution, a severe lack of sanitation systems; accumulated waste, diseases, the spread of dangerous materials and emissions into the air, soil, groundwater and vegetation (HRW 2013; MOE 2013).

اغلب روش‌های ارزیابی پایداری شهری بر اساس تعیین فهرستی از عوامل شهری طراحی و سپس استفاده ابزار تصمیم گیری مبنی بر وزن (روش های تصمیم گیری که از رویکرد وزن دهی استفاده می نمایند) طراحی شده اند. برای مثال روش ارزیابی محیط زیست بی آر ای (BRE) در دهه 1970 توسعه یافت. شاخص ها و وزندهی این روش طی چندین دهه گذشته تجدید نظر داشته است. در نسخه 2008 وزن شاخص های مرتبط به منابع تحت معقوله انرژی، آب و مواد 37.5 درصد از کل اوزان را تشکیل میدهد. این وزن در پیش نویش 2018 به 38 درصد تغییر کرده است. شواهد حاکی از آن است که شاخص‌های شهری و سیستم‌های وزنی در روش‌های شناخته‌شده مانند بریام (BREEAM)، کامیونتی(Community)، لید-ان دی (LEED-ND)، کاسبی (CASBEE-UD) مختص کشور / منطقه خود آن‌ها طراحی شده‌اند. با وجود منطبق شدن آن‌ها (سعی در مناسب سازی آنها برای کشورهای مختلف) در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مانند مالزی, چین و عربستان‌سعودی، امکان استفاده بین‌المللی و عمومیت انتخاب شاخص‌های شهری در آنها زیر سوال می باشد. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های ارزیابی پایداری در کشورهای در حال توسعه، باید مبنی بر چالش‌های شهری محلی (که با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت هستند)، صورت گیرد. به خصوص این موضوع برای شهرهایی با تراکم بالا که در برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability
link to article about زیست پذیری and livability
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: زیست پذیری عنوان : زیست پذیری شهری
 • ترجمه سایتیشن: زیست پذیری شهری را میتوان به عنوان توانایی شهر برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و داشتن کیفیت خوب زندگی تصور کرد. اگرچه زیست پذیری شهر مبنی بر شرایط عینی شکل میگیرد (به عنوان مثال سطح اشغال، کمیت فضاهای سبز و میادین، خدمات عمومی و شرایط گذراندن اوقات فراغت)، اما شامل ادراک افراد از رفاه و توانایی آنها برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. هنگامی که شهرها به عنوان قطب فرهنگ، آموزش، فراغت، تجارت و توسعه اجتماعی و اقتصادی در  نظر گرفته شوند، زیست پذیرتر می باشند. با این وجود به دلیل رشد بی سابقه تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنند اطمینان از زیست پذیری شهر به صورت فزاینده ای چالش برانگیز می گردد. بنا به نظر سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در سال 2009، 4 بیلیون نفر (بیش از نیمی از مردم) در شهرها زندگی میکردند و انتظار میرود که این رقم تا سال 2050 به 6.5 بیلیون نظر برسد. اگر رویه رشد جمعیت شهری فعلی ادامه یابد، شهرها با تنش های جدی بین نیروهای انبوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه خواهند شد که تاثیر قابل توجهی بر رفاه و کیفیت زندگی ساکنان آنها خواهد گذاشت. برای مثال ارایه مسکن برای ساکنین شهر بدون لطمه و...
زیست پذیری livability زیست پذیری شهری urban livability
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: توسعه پایدار شهری برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، رفاه مردم و جامعه در مقیاس بزرگتر بسیار ضروری است. چرا که برنامه ریزی و برنامه های توسعه نامناسب پتانسیل تاثیرگذاری منفی بر محیط پیرامون را دارند. در برخی از این موارد، این عوامل تاثیر منفی بر بارندگی، دما، کیفیت آب و خاک مناطق دارند. با این وجود توسعه پایدار شهری از دیدگاه های مختلف -بر اساس نقشی که توسط صاحب نظران، ادارات درگیر در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و اجرای توسعه شهری ایفا می شود- بررسی گردیده است. درک غیر جامع از پایداری شهری منجر به فقدان راه حل های یکپارچه و اقدامات هماهنگ برای پرداختن به چنین مسئله پیچیده ای می شود که مستلزم شناخت جامع از پایداری در بافت شهری است. با وجود اینکه در حال حاضر نیاز به توسعه شهری تا حدودی به رسمیت شناخته شده است، روند فعلی توسعه شهری، ناشی از ملاحظات اقتصادی و جمعیتی با استفاده از پیاده سازی رویه های معمول برنامه ریزی و طراحی است. این رویکرد نه تنها متجر به استفاده زیاد از منابع غیر تجدید پذیر (انرژی) میگردد، بلکه مقدار زیادی از ضایعات و آلودگی را ایجاد نموده و منجر به ایجاد جزائر حرارتی میگردد. این امر نشان از نامناسب بودن...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: تا سال 1970 توسعه یک منطقه و یا جامعه عمدتا بر رشد اقتصادی متمرکز بود. اگرچه نیاز به درنظر گیری محیط طبیعی در برنامه ریزی، طراحی و توسعه از سال 1960 در شکل برنامه ریزی زیست محیطی و معماری توسط ام سی هارگ در کتاب معروف "طراحی با طبیعت" مورد تاکید قرار گرفته است. ارتباط بین مسائل زیست محیطی و توسعه شهری در اواخر دهه 1960 و 1970 با پیدایش جنبش زیست محیطی و بحث در مورد محدودیت رشد و اصلاحا موضوع اقتصاد سبز برجسته شد. نیاز به یک مدل توسعه جدید که میتواند توزیع عادلانه منابع را در نظر بگیرد و کیفیت زندگی را در طولانی مدت افزایش دهد، در اواخر دهه 70 احساس شد. پس از آن، کمیسون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ایده توسعه پایدار (SD) را در سال 1987 در گزارش "آینده مشترک ما" ارائه داد که توسعه پایدار به توسعه نیازهای نسل آیند برای برآورده کردن نیازهای خود می باشد. این مفهوم بر سه بعد پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع تاکید دارد. سپس در سال 2002 اسپاگنبرگ بعد نهاد (نهاد هدایت کننده مانند حکومت) را به عنوان بعدی که توانایی تقویت ارتباط بین ابعاد دیگر و تکمیل آنها را داراست،  معرفی کرده است. والنتین و اسپاگنبرگ بعد نهادی...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -چهارچوب های متنوعی مانند شهر هوشمند، کارا، سبز و عدالت اجتماعی برای پیاده سازی پایداری سعی نموده اند (از طرف تیم کیسرچ)-. در حالی که مفهوم "شهر هوشمند" در چین از حدود سال 2008 (زمانی که تکنولوژی موجب ایجاد رویکردهای جدید بر اساس مجموعه داده های گسترده جهت ارائه راه حل های یکپارچه چالش های شهری شده است)، بر زیرساختی که توسط نرم افزار به یکدیگر مرتبط شده اند تاکید دارد. هدف ماموریت شهرهای هوشمند هند (GoI) ترویج شهرهای است که زیرساخت های اصلی را فراهم آورده و کیفیت زندگی مناسبی را به شهروندان خود ارائه می دهند (یک محیط پاک و پایدار با استفاده از راه حل های هوشمندانه). مفهوم "کارآمد" به رویکردهای برگرفته از فن آوری با تاثیر کم/صفر بر کاهش بهره وری منابع، از جمله انرژی، آب، مدیریت پسماند، استفاده از منابع، منابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید اشاره دارد. مفهوم "عدالت" به عدالت در شهر اشاره داشته و پایه پایداری اجتماعی است. در کتاب شهر منصف، سوزان اس و فنستین سه اصل عدالت شهری را تنوع، دموکراسی و برابری بر شمردند و توصیه کردند که چنین اصولی باید به عنوان اولین معیار ارزیابی در زمینه برنامه ریزی و سیاست های برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. عدالت بر روی ساختارهای اجتماعی (مسکن...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability شهر پایدار sustainable city