Loading, Please wait...

تعریف ساختمان پایدار

 • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 227
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: ساختمان پایدار
 • نویسندگان: Ahmed,Sodiq; Ahmer A.B.,Baloch; Shoukat, AlimKhan; Nurettin, Sezer; Seif, Mahmoud; Mohamoud, Jama; Ali, Abdelaal
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.jclepro.2019.04.106
ساختمان پایدار sustainable building پایداری ساختمان

اطلاعات نشریه

Journal of Cleaner Production

 • اعتبار نشریه: 1.62
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05
 • ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • کد آی اس اس ان: 0959-6526

ساختمان پایدار یکی از موضوعات نوین مورد توجه کشورهای مختلف در عرصه پایداری است. ساختمان پایدار ویژگی های پایداری را در کلیه فرآیند برنامه ریزی، طراحی، ساخت، تعمرات و نگهداری خود لحاظ می نماید. این نوع ساختمان می بایست همواره به شاخص های پایداری توجه نماید و لحاظ نمودن منافع ذینفعان، مصالح و تکنولوژی قابل بازیافت را پایش نماید. قابلیت ماندگاری و نحوه بکارگیری مصالح باید به گونه ای باشد که چنانچه در ساختمانی از آنها استفاده شد پس از تخریب ساختمان، مصالح قابلیت بکارگیری مجدد در بنایی دیگر را داشته باشد و بعنوان زباله ساختمای باقی نماند. ساختمان پایداری برای دستیابی به محیطی سازگار و پایدار و به منظور هماهنگ سازی اکولوژی و تکنولوژی پا به عرصه ظهور گذاشته ند. طراحی دقیق معماری، انتخاب مصالح مناسب و استفاده از سیستم های پیشرفته الکترونیکی از ویژگی چنین ساختمان هایی است که برای دستیابی به اهداف معماری پایدار می توان از آنها بهره برد. سایتیشن مورد نظر به بررسی مفهوم ساختمان پایدار می پردازد. در این راستا سیاست های کشور های مختلف در رابطه با احداث ساخنمان پایدار توجه می نماید. بدین منظور دو کشور آلمان و ایالات متحده آمریکا را واکاوی می نماید. این سایتیشن عوامل کلیدی ساختمان پایدار را برمی شمارد.

The argument in sustainable building field is not only about the true definition of what constitutes a sustainable building (Cole, 2004; Fowke and Prasad, 1996), it is also about the difference between a sustainable building and a green building. If a building can limit its environmental impacts to acceptable standards, then the building may be said to be green, whereas a sustainable building needs to fulfil more; a sustainable building has many standards to meet; human & environmental health, cultural heritage, social equity, and social infrastructure are few of them (Berardi, 2013), and these are what distinguish a sustainable building from a green building. The significant impacts of building on the environment, society and economy have been well reported (Hwang et al., 2015; Ravindu et al., 2015; Roetzel et al., 2014). Reducing energy use in buildings is one of the major objectives of sustainability (Chenari et al., 2016). Many countries that consider the importance of sustainability in the building sector are playing essential roles, especially in energy reduction. In Europe for example, Germany wants to achieve 60 kWh/m2 year or less HVAC plus lighting energy demand, through Research for Energy-Optimized Building (EnOB) program. In the United States, National Renewable Energy Laboratory (NREL) is contributing significantly to building sustainability with the implementation of key energy related parameters. NREL wants to further reduce the energy use by 41% as compared to the ASHRAE 90.1-2004 standard (Harvey, 2013). Another objective of NREL is to reduce on-site energy use. This is important because materials used in construction are a major player in environmental sustainability due to their effects on the environment during their lifecycle phase. The conventional linear production concept, that which is termed “takemake-dispose” is unsustainable; it brings about great environmental cost, resource scarcity, and endangers human and other lifeforms (Cong et al., 2017). To embrace sustainability and its attractions, especially in the built industry, a new circular economy is required (Lacy and Rutqvist, 2016). Other principles of sustainability in sustainable cities are waste and food management, control of earth abundant resources and lastly, accommodating population growth.

بحث در مورد ساختمان پایدار تنها در مورد تعریف درست چیزی که یک ساختمان پایدار را تشکیل میدهد نیست. بلکه در ارتباط با تفاوت بین ساختمان پایدار و ساختمان سبز نیز هست. اگر یک ساختمان بتواند اثرات زیست محیطی خود را به استانداردهای قابل قبول محدود کند ساختمان سبز قلمداد می شود. این در حالی است که یک ساختمان پایدار باید نیازهای بیشتری را برآورده سازد. یک ساختمان پایدار دارای استانداردهای زیادی (از جمله استانداردهای انسانی و محیط زیستی، میراث فرهنگی، برابری اجتماعی و زیرساخت اجتماعی) هستند. اینها مواردی هستند که یک ساختمان پایدار را از یک ساختمان سبز متمایز می کنند. اثرات خاص ساختمان در محیط زیست، اجتماع و اقتصاد به خوبی گزارش شده است (به خوبی شناخته شده است). کاهش استفاده از انرژی در ساختمان ها یکی از اهداف اصلی پایداری است. بسیاری از کشورها که اهمیت پایداری در بخش ساختمان را مورد توجه قرار می دهند، در بخش های مختلف بخصوص کاهش انرژی نقش اساسی ایفا می نمایند. به عنوان مثال، کشور آلمان می خواهد از طریق تحقیق مرتبط با "انرژی-ساختمان بهینه" (enob) به مقدار 60 کیلووات بر متر مربع در سال یا اچ وی ای سی (HVAC) بعلاوه درخواست برای انرژی روشنایی دست یابد. در کشور ایالات متحده آمریکا، برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about شهرنشینی پایدار and sustainable urbanization
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهرنشینی
 • ترجمه سایتیشن: شهرنشینی به عنوان رشد فیزیکی شهری به دلیل تمرکز مردم و فعالیتهای اقتصادی تعریف می شود. این تعریف نشان دهنده مهمترین تحول اجتماعی در تاریخ تمدن است. ثابت شده است شهرنشینی برای رشد اقتصادی و ثروت ملت ها اساسی و محوری است. شهرنشینی مزایای زیادی از قبیل اشتغال، آموزش، نوآوری، رفاه، ساختارهای اجتماعی و موسسات را به همراه دارد. پیش بینی شده است که تا سال 2050 تعداد ساکنین شهرها 70 % جمعیت جهان یعنی 6.3 را تشکیل می دهند. در حقیقت رشد سریع شهرنشینی با قیمت تخریب محیط زیست، تغییر آب و هوا، فقر و نابرابری و تبعیض در حال وقوع است. به نظر می رسد که این مشکلات در سراسر جهان به دلیل کیفیت پایین توسعه شهری ایجاد شده است. به نظر میرسد که اگر اصول توسعه پایدار با رشد شهرنشینی همگام نشود، رشد شهرنشینی پیش بینی شده پایداری شهرها را به خطر خواهد انداخت. بنابراین شهرنشینی پایدار به عنوان یک فرآیند پویا که عوامل گوناگون محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حکومتی را در شهرنشینی لحاظ میکند ظهور کرده است. با توجه به تعریف کمیسیون اروپا (در سال 2006) شهرنشینی پایدار به عنوان چالشی برای حل دو موضوع مشکلات موجود در شهرها و مشکلات ناشی از شهرها (با در نظرگیری اینکه...
شهرنشینی پایدار sustainable urbanization شهرنشینی urbanization
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: توسعه پایدار شهری برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، رفاه مردم و جامعه در مقیاس بزرگتر بسیار ضروری است. چرا که برنامه ریزی و برنامه های توسعه نامناسب پتانسیل تاثیرگذاری منفی بر محیط پیرامون را دارند. در برخی از این موارد، این عوامل تاثیر منفی بر بارندگی، دما، کیفیت آب و خاک مناطق دارند. با این وجود توسعه پایدار شهری از دیدگاه های مختلف -بر اساس نقشی که توسط صاحب نظران، ادارات درگیر در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و اجرای توسعه شهری ایفا می شود- بررسی گردیده است. درک غیر جامع از پایداری شهری منجر به فقدان راه حل های یکپارچه و اقدامات هماهنگ برای پرداختن به چنین مسئله پیچیده ای می شود که مستلزم شناخت جامع از پایداری در بافت شهری است. با وجود اینکه در حال حاضر نیاز به توسعه شهری تا حدودی به رسمیت شناخته شده است، روند فعلی توسعه شهری، ناشی از ملاحظات اقتصادی و جمعیتی با استفاده از پیاده سازی رویه های معمول برنامه ریزی و طراحی است. این رویکرد نه تنها متجر به استفاده زیاد از منابع غیر تجدید پذیر (انرژی) میگردد، بلکه مقدار زیادی از ضایعات و آلودگی را ایجاد نموده و منجر به ایجاد جزائر حرارتی میگردد. این امر نشان از نامناسب بودن...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: تا سال 1970 توسعه یک منطقه و یا جامعه عمدتا بر رشد اقتصادی متمرکز بود. اگرچه نیاز به درنظر گیری محیط طبیعی در برنامه ریزی، طراحی و توسعه از سال 1960 در شکل برنامه ریزی زیست محیطی و معماری توسط ام سی هارگ در کتاب معروف "طراحی با طبیعت" مورد تاکید قرار گرفته است. ارتباط بین مسائل زیست محیطی و توسعه شهری در اواخر دهه 1960 و 1970 با پیدایش جنبش زیست محیطی و بحث در مورد محدودیت رشد و اصلاحا موضوع اقتصاد سبز برجسته شد. نیاز به یک مدل توسعه جدید که میتواند توزیع عادلانه منابع را در نظر بگیرد و کیفیت زندگی را در طولانی مدت افزایش دهد، در اواخر دهه 70 احساس شد. پس از آن، کمیسون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ایده توسعه پایدار (SD) را در سال 1987 در گزارش "آینده مشترک ما" ارائه داد که توسعه پایدار به توسعه نیازهای نسل آیند برای برآورده کردن نیازهای خود می باشد. این مفهوم بر سه بعد پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع تاکید دارد. سپس در سال 2002 اسپاگنبرگ بعد نهاد (نهاد هدایت کننده مانند حکومت) را به عنوان بعدی که توانایی تقویت ارتباط بین ابعاد دیگر و تکمیل آنها را داراست،  معرفی کرده است. والنتین و اسپاگنبرگ بعد نهادی...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -چهارچوب های متنوعی مانند شهر هوشمند، کارا، سبز و عدالت اجتماعی برای پیاده سازی پایداری سعی نموده اند (از طرف تیم کیسرچ)-. در حالی که مفهوم "شهر هوشمند" در چین از حدود سال 2008 (زمانی که تکنولوژی موجب ایجاد رویکردهای جدید بر اساس مجموعه داده های گسترده جهت ارائه راه حل های یکپارچه چالش های شهری شده است)، بر زیرساختی که توسط نرم افزار به یکدیگر مرتبط شده اند تاکید دارد. هدف ماموریت شهرهای هوشمند هند (GoI) ترویج شهرهای است که زیرساخت های اصلی را فراهم آورده و کیفیت زندگی مناسبی را به شهروندان خود ارائه می دهند (یک محیط پاک و پایدار با استفاده از راه حل های هوشمندانه). مفهوم "کارآمد" به رویکردهای برگرفته از فن آوری با تاثیر کم/صفر بر کاهش بهره وری منابع، از جمله انرژی، آب، مدیریت پسماند، استفاده از منابع، منابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید اشاره دارد. مفهوم "عدالت" به عدالت در شهر اشاره داشته و پایه پایداری اجتماعی است. در کتاب شهر منصف، سوزان اس و فنستین سه اصل عدالت شهری را تنوع، دموکراسی و برابری بر شمردند و توصیه کردند که چنین اصولی باید به عنوان اولین معیار ارزیابی در زمینه برنامه ریزی و سیاست های برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. عدالت بر روی ساختارهای اجتماعی (مسکن...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability شهر پایدار sustainable city
link to article about پایداری شهری and شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: ارزیابی پایداری (SA) یک رویه ارزیابی پیچیده است. این کار برای حمایت از تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه های گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیطی انجام می شود و بسیار فراتر از یک ارزیابی کاملا فنی/ علمی می باشد. همچنین ارزیابی پایداری را میتوان به عنوان یک متدولوژی تعریف نمود که به تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران کمک مینماید تا در ارتباط با باید ها و نباید های عملیاتی برای حصول پایداری هر چه بیشتر جامعه، تصمیم گیری کنند. یک بررسی جهانی از ابزارهای رتبه بندی پایداری، آن را به عنوان "یک روش مستقل که بصورت عمومی به بازارهای ملی و بین المللی عرضه می شود" تعریف می نماید. ابزارهای ارزیابی پایداری فعلی در سال 2004 با معرفی سکوآل (CEEQUAL) در انلگستان، شهر اکولوژیکی (Eco City) در چین، باغ اکولوژیکی (Eco Garden) در چین، اقدام (Enterprise) و همسایگی سبز (Green Neighborhood) آغاز گردیده اند. دو سال بعد (سال 2006) این امر توسط کاسبی (CASBEE) در ژاپن و توسعه زیست محیطی (Environment Development) در استرالیا دنبال شد. سیستم های رتبه بندی در کشورهای مختلف تا حد زیادی مبتنی بر سیستم های درجه بندی اولیه ساختمان (به عنوان نمونه بریام (BREEAM) هلند، لید  (LEED) امارت و ستاره سبز (Green Star) در آفریقا)...
پایداری شهری شهر پایدار ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment