Loading, Please wait...

بهره وری انرژی یکی از اصول شهر پایدار

 • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 227
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: شهر پایدار
 • نویسندگان: Ahmed,Sodiq; Ahmer A.B.,Baloch; Shoukat, AlimKhan; Nurettin, Sezer; Seif, Mahmoud; Mohamoud, Jama; Ali, Abdelaal
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.jclepro.2019.04.106
شهر پایدار اصول شهر پایدار کارایی انرژی

اطلاعات نشریه

Journal of Cleaner Production

 • اعتبار نشریه: 1.62
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05
 • ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • کد آی اس اس ان: 0959-6526

کارایی انرژی (و بهره وری انرژی) یکی از مهمترین اصول شهر پایدار است. شهر پایدار شهری است که در آن بهره وری انرژی بسیار بالا بوده و سعی در حفظ هر چه بیشتر منابع انرژی دارد. کارایی انرژی به استفاده بهینه از انواع مختلف انرژی برای پاسخگویی مطلوب نیازهای بشر است. استفاده بهینه تنها به معنی استفاده محدود از منابع نیست، بلکه بر روی نوع منابع انرژی که مورد استفاده قرار میگیرند نیز تاکید دارد. از آنجا که منابع انرژی به دو دسته تجدید ناپذیر (مانند سوخت های فسیلی) و تجدید پذیر (مانند انرژی خورشیدی) تقسیم میگردند، تاکید بهره وری انرژی تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استفاده از انرژی پایدار می باشد.  دلیل این امر را میتوان در محدودیت منابع انرژی تجدید ناپذیر، آلودگی زیست محیطی آنها جستجو نمود. سایتیشن مورد نظر به واکاوی کارایی انرژی به عنوان یکی از اصول شهر پایدار پرداخته و نمونه هایی از پیاده سازی آن در کشور های مختلف (اتحادیه اروپا و چین) می پردازد.

Increasing energy efficiency is taken to be an important aspect of making energy systems sustainable, facilitating procedures with less emissions, increasing energy security and competitiveness at the regional level. To implement these measures, information is needed for the current situation of regional energy efficiency and its progress (Viholainen et al., 2016). Energy efficiency (EE) policies pose a significant impact on a country in terms of its economic competitiveness, human livelihood, pollution, climatic change and energy security (Lo, 2014). Fig. 3 shows the benefits of implementing energy measures in the society and possible sectors for the application. By adopting energy efficient technologies in sectors, energy security can increase the environmental sustainability with sustainable resource management. The contribution paid by Energy Conservation and Efficiency (ECE) policies to achieve environmental and socio-economic goals should be taken as means to an end, not as an end in themselves. For example, priorities should be set for different objectives, if the goal is to reduce environmental impacts, then policies concerning the reduction of environmental impacts should be used, like environmental taxes and quotas (Linares and Labandeira, 2010). European Union (EU) countries under Energy Efficiency Obligation (EEO) scheme requires energy firms to accomplish annual energy savings of 1.5% of yearly sales to customers (Directive, 2012). Another detailed example is the case of China and its progressing (Renewable Energy and Energy Efficiency) REEE policies. After an extensive review of the REEE policies being followed in China, it was concluded that major developments have been made in these policies for the betterment of the country. In order to facilitate energy planning and management at the regional level, a comprehensive approach has to be introduced that would help increase energy efficiency. The tools that are already present to evaluate energy efficiency and sustainability are quite complicated and the information required for them is difficult to attain for regional energy systems. Hence, a new approach is required to solve these EE related problems. The approach should consider information on how operator roles and interests should be taken into account and how they are linked with the regional energy system, which has not been considered in the traditional energy models before (Viholainen et al., 2016). Energy flows are studied in the system and sustainability aspects are observed with the chosen indicators. This approach assumes that the energy efficiency analysis is a part of the local decision-making process and that it is linked with energy services and sustainable development targets considered at the regional level. Hence, relevant data was collected to make the energy service providers and decision makers analyze the effects of new energy solutions on energy efficiency, its storage, flexibility of demand and load shifting, keeping in mind the technological aspects and urban planning (Viholainen et al., 2016).

افزایش بهره‌وری انرژی یکی از جنبه‌های مهم پایدار نمودن سیستم‌های انرژی, تسهیل پایداری با انتشار گازهای گلخانه ای کمتر، افزایش امنیت انرژی و رقابت در سطح منطقه‌ای است. برای اجرای این موارد, اطلاعات درباره وضعیت فعلی بهره‌وری انرژی منطقه‌ای و پیشرفت آن مورد نیاز است. سیاست‌های بهره‌وری انرژی (EE) تاثیر قابل‌توجهی از لحاظ رقابت اقتصادی, معیشت انسان, آلودگی, تغییر اقلیم و امنیت انرژی بر یک کشور دارد. شکل 3 مزایای اجرای اقدامات مرتبط با انرژی در جامعه و دیگر بخش‌های ممکن را نشان می‌دهد. امنیت انرژی می‌تواند پایداری زیست‌محیطی را با مدیریت پایدار منابع، از طریق اتخاذ تکنولوژی‌های کارآمد در بخش‌های مختلف افزایش دهد. کمک سیاست های محافظه کارانه انرژی و کارایی (ECE) برای رسیدن به اهداف زیست‌محیطی و اجتماعی - اقتصادی باید به عنوان یک ابزار برای حصول نتیجه (پایان) و نه به عنوان نتیجه نهایی در نظر گرفته شود. برای مثال اولویت‌ها باید برای اهداف مختلف تعیین شوند, اگر هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی باشد, آنگاه باید سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات زیست‌محیطی مانند مالیات و سهمیه زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) بر اساس تعهد بهره‌وری انرژی, به شرکت‌های انرژی نیاز دارند تا به صرفه‌جویی سالیانه 1.5 % فروش انرژی به مشتریان دست یابند. یک برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about شهرنشینی پایدار and sustainable urbanization
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهرنشینی
 • ترجمه سایتیشن: شهرنشینی به عنوان رشد فیزیکی شهری به دلیل تمرکز مردم و فعالیتهای اقتصادی تعریف می شود. این تعریف نشان دهنده مهمترین تحول اجتماعی در تاریخ تمدن است. ثابت شده است شهرنشینی برای رشد اقتصادی و ثروت ملت ها اساسی و محوری است. شهرنشینی مزایای زیادی از قبیل اشتغال، آموزش، نوآوری، رفاه، ساختارهای اجتماعی و موسسات را به همراه دارد. پیش بینی شده است که تا سال 2050 تعداد ساکنین شهرها 70 % جمعیت جهان یعنی 6.3 را تشکیل می دهند. در حقیقت رشد سریع شهرنشینی با قیمت تخریب محیط زیست، تغییر آب و هوا، فقر و نابرابری و تبعیض در حال وقوع است. به نظر می رسد که این مشکلات در سراسر جهان به دلیل کیفیت پایین توسعه شهری ایجاد شده است. به نظر میرسد که اگر اصول توسعه پایدار با رشد شهرنشینی همگام نشود، رشد شهرنشینی پیش بینی شده پایداری شهرها را به خطر خواهد انداخت. بنابراین شهرنشینی پایدار به عنوان یک فرآیند پویا که عوامل گوناگون محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حکومتی را در شهرنشینی لحاظ میکند ظهور کرده است. با توجه به تعریف کمیسیون اروپا (در سال 2006) شهرنشینی پایدار به عنوان چالشی برای حل دو موضوع مشکلات موجود در شهرها و مشکلات ناشی از شهرها (با در نظرگیری اینکه...
شهرنشینی پایدار sustainable urbanization شهرنشینی urbanization
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability
link to article about زیست پذیری and livability
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: زیست پذیری عنوان : زیست پذیری شهری
 • ترجمه سایتیشن: زیست پذیری شهری را میتوان به عنوان توانایی شهر برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و داشتن کیفیت خوب زندگی تصور کرد. اگرچه زیست پذیری شهر مبنی بر شرایط عینی شکل میگیرد (به عنوان مثال سطح اشغال، کمیت فضاهای سبز و میادین، خدمات عمومی و شرایط گذراندن اوقات فراغت)، اما شامل ادراک افراد از رفاه و توانایی آنها برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. هنگامی که شهرها به عنوان قطب فرهنگ، آموزش، فراغت، تجارت و توسعه اجتماعی و اقتصادی در  نظر گرفته شوند، زیست پذیرتر می باشند. با این وجود به دلیل رشد بی سابقه تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنند اطمینان از زیست پذیری شهر به صورت فزاینده ای چالش برانگیز می گردد. بنا به نظر سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در سال 2009، 4 بیلیون نفر (بیش از نیمی از مردم) در شهرها زندگی میکردند و انتظار میرود که این رقم تا سال 2050 به 6.5 بیلیون نظر برسد. اگر رویه رشد جمعیت شهری فعلی ادامه یابد، شهرها با تنش های جدی بین نیروهای انبوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه خواهند شد که تاثیر قابل توجهی بر رفاه و کیفیت زندگی ساکنان آنها خواهد گذاشت. برای مثال ارایه مسکن برای ساکنین شهر بدون لطمه و...
زیست پذیری livability زیست پذیری شهری urban livability
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: توسعه پایدار شهری برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، رفاه مردم و جامعه در مقیاس بزرگتر بسیار ضروری است. چرا که برنامه ریزی و برنامه های توسعه نامناسب پتانسیل تاثیرگذاری منفی بر محیط پیرامون را دارند. در برخی از این موارد، این عوامل تاثیر منفی بر بارندگی، دما، کیفیت آب و خاک مناطق دارند. با این وجود توسعه پایدار شهری از دیدگاه های مختلف -بر اساس نقشی که توسط صاحب نظران، ادارات درگیر در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و اجرای توسعه شهری ایفا می شود- بررسی گردیده است. درک غیر جامع از پایداری شهری منجر به فقدان راه حل های یکپارچه و اقدامات هماهنگ برای پرداختن به چنین مسئله پیچیده ای می شود که مستلزم شناخت جامع از پایداری در بافت شهری است. با وجود اینکه در حال حاضر نیاز به توسعه شهری تا حدودی به رسمیت شناخته شده است، روند فعلی توسعه شهری، ناشی از ملاحظات اقتصادی و جمعیتی با استفاده از پیاده سازی رویه های معمول برنامه ریزی و طراحی است. این رویکرد نه تنها متجر به استفاده زیاد از منابع غیر تجدید پذیر (انرژی) میگردد، بلکه مقدار زیادی از ضایعات و آلودگی را ایجاد نموده و منجر به ایجاد جزائر حرارتی میگردد. این امر نشان از نامناسب بودن...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: تا سال 1970 توسعه یک منطقه و یا جامعه عمدتا بر رشد اقتصادی متمرکز بود. اگرچه نیاز به درنظر گیری محیط طبیعی در برنامه ریزی، طراحی و توسعه از سال 1960 در شکل برنامه ریزی زیست محیطی و معماری توسط ام سی هارگ در کتاب معروف "طراحی با طبیعت" مورد تاکید قرار گرفته است. ارتباط بین مسائل زیست محیطی و توسعه شهری در اواخر دهه 1960 و 1970 با پیدایش جنبش زیست محیطی و بحث در مورد محدودیت رشد و اصلاحا موضوع اقتصاد سبز برجسته شد. نیاز به یک مدل توسعه جدید که میتواند توزیع عادلانه منابع را در نظر بگیرد و کیفیت زندگی را در طولانی مدت افزایش دهد، در اواخر دهه 70 احساس شد. پس از آن، کمیسون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ایده توسعه پایدار (SD) را در سال 1987 در گزارش "آینده مشترک ما" ارائه داد که توسعه پایدار به توسعه نیازهای نسل آیند برای برآورده کردن نیازهای خود می باشد. این مفهوم بر سه بعد پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع تاکید دارد. سپس در سال 2002 اسپاگنبرگ بعد نهاد (نهاد هدایت کننده مانند حکومت) را به عنوان بعدی که توانایی تقویت ارتباط بین ابعاد دیگر و تکمیل آنها را داراست،  معرفی کرده است. والنتین و اسپاگنبرگ بعد نهادی...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions