Loading, Please wait...

استفاده از انرژی تجدیدپذیر یکی از اصول انکارناپذیر شهر پایدار

 • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 227
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: شهر پایدار
 • نویسندگان: Ahmed,Sodiq; Ahmer A.B.,Baloch; Shoukat, AlimKhan; Nurettin, Sezer; Seif, Mahmoud; Mohamoud, Jama; Ali, Abdelaal
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.jclepro.2019.04.106
شهر پایدار اصول شهر پایدار انرژی های تجدید پذیر

اطلاعات نشریه

Journal of Cleaner Production

 • اعتبار نشریه: 1.62
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05
 • ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • کد آی اس اس ان: 0959-6526

انرژی های تجدید پذیر یکی دیگر از اصول ایجاد شهر پایدار است. انرژی های تجدید پذیر به گونه ای از انرژی می گویند که بتواند توسط طبیعت در مدت زمان کوتاهی ایجاد شود. به عبارتی منبع این گونه انرژی های با سرعت قابل قبولی آنها را مجددا ایجاد می نماید.  این گونه از انرژی دقیقا در مقابل انرژی های تجدید ناپذیر قرار میگیرند. انرژی های تجدید ناپذیر بسیار کند بوده و زمان بسیار طولانی برای ایجاد آنها توسط طبیعت مورد نیاز است. سوخت های فسیلی از مهمترین گونه های این نوع منابع می باشند. مهمترین اشکال این گونه از منابع هزینه بالای آنها، آلاینده های زیست محیطی بالا و کملود اینگونه منابع در جهان و نگرانی از اتمام آنهاست. از مهمترین منابع انرژی های تجدید پذیر میتوان به انرژی خورشید، انرژی باد، انرژی هیدروالکتریک یا برق آبی، انرژی زمین گرمایی، انرژی جزر و مد و انرژی امواج اشاره نمود. یکی از مهمترین اصول برای ایجاد یک شهر پایدار، سعی برای استفاده از انرژی تجدید پذیر است. این امر علاوه بر فراهم نمودن منابع مورد نیاز برای ایجاد زندگی با کیفیت برای نسل امروز، اطمینان از وجود ذخایر و منابع کافی برای نسل آینده را نیز تضمین می نماید. با توجه به اهمیت انرژی های تجدید پذیر در ایجاد شهرهای پایدار به عنوان شهر های ایده آل برای زندگی بشر، بسیاری از کشور ها سعی در ایجاد سیاست های گوناگون برای رواج استفاده از انرژی های تجدید پذیر نموده اند. بسیاری از این سیاست ها به سرعت در کشورهای گوناگون بخصوص جهان اول و دوم در حال گسترش می باشد. سایتیشن مورد نظر به بررسی اهمیت انرژی تجدید پذیر به عنوان یکی از اصول شهر پایدار پرداخته و نقش سیاست های دولتی و انواع آن را در رواج استفاده از این نوع انرژی بیان می دارد.

The implementation of renewable energy is one of the safest and easiest core requirements in achieving sustainability goals. The trend towards finding sustainable solutions to renewable energy integration and implementation in the cities can be studied in both developed and developing countries. Renewable energy is also a good tool for sustainable development and electrification in rural and remote areas. The power demand in these remote areas that are off grid can be fulfilled with hybrid of renewable energy sources (Hossain et al., 2015). Government policies and state intervention are needed in scaling renewable energy technologies from laboratories to mass markets (Jamil et al., 2016). (Kilinc-Ata, 2016) argued that integration of renewable energy is a welcome development, but does not strongly depend on government policies, rather it depends on the type of policies and their modes of implementation. The increasing challenges of energy demand, national security, environmental protection and dynamics of fossil fuel prices in the international community make this argument important. Renewable energy needs supportive policies due to its relatively high cost, small segment to market, and weak industry in comparison to the existing energy sources (Aguirre and Ibikunle, 2014). Currently, renewable and sustainable energy pathways are being redefined across the world as a result of government interventions. For example, the European environmental policies are more renewable energy based and the Union has taken renewable energy as a workable solution to environmental problems (Carrión et al., 2008). As at 2005, about 55 countries showed commitment to achieving different renewable energy targets by implementing the relevant policies. By 2013, the number of countries with this commitment had risen to 144 (Hua et al., 2016). For example, Spain is targeting to obtain its electrical energy from 100% renewable energy by 2030, and reduce its greenhouse gas emission by 80% (compared to 1990) by 2050 (Girard et al., 2016). European strategic energy plan (SET-plan) aims at changing at least 50% of the existing buildings in 25 demonstrated cities into nearly zero energy building (ZEB) and reduce greenhouse gas (GHG) emission by 40% by 2020 (Kylili and Fokaides, 2015).

پیاده‌سازی استفاده از انرژی تجدیدپذیر یکی از امن‌ترین و آسان‌ترین الزامات در دستیابی به اهداف پایداری است. گرایش به یافتن راه‌حل‌های پایدار برای یکپارچه‌سازی انرژی تجدیدپذیر و اجرای آن در شهرها می‌تواند در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گیرد. انرژی تجدید پذیر نیز ابزار خوبی برای توسعه پایدار و برق‌رسانی در مناطق روستایی و دوردست است. تقاضای برق در این مناطق دور افتاده که خارج از شبکه هستند را میتوان‌ با ترکیبی از منابع انرژی تجدید پذیر انجام داد. سیاست‌ها و مداخله دولت در مقیاس مختلف برای فن‌آوری‌های انرژی تجدیدپذیر (از آزمایشگاه‌ها به بازارهای انبوه) مورد نیاز است. کلنیک آتا (Klinik-Ata, 2016) استدلال می‌کند که یکپارچه کردن انرژی تجدیدپذیر, نوعی توسعه مطلوب را ایجاد می نماید, این توسعه تنها و به صورت صرف به سیاست‌های دولت وابسته نبوده و به نوع سیاست‌ها و نحوه اجرای آن‌ها نیز بستگی دارد. چالش‌های روزافزون تقاضای انرژی, امنیت ملی, حفاظت از محیط‌زیست و عدم ثبات قیمت سوخت فسیلی در جامعه بین‌المللی توجه به این موضوع را حائز اهمیت می‌سازند. انرژی تجدید پذیر به دلیل هزینه نسبتاً بالا, فراگیری بخش کوچکی از بازار (عدم برخورداری از مزیت مقیاس برای کاهش هزینه ها), و صنعت ضعیف (تولید آن)، در مقایسه با منابع انرژی برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about شهرنشینی پایدار and sustainable urbanization
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهرنشینی
 • ترجمه سایتیشن: شهرنشینی به عنوان رشد فیزیکی شهری به دلیل تمرکز مردم و فعالیتهای اقتصادی تعریف می شود. این تعریف نشان دهنده مهمترین تحول اجتماعی در تاریخ تمدن است. ثابت شده است شهرنشینی برای رشد اقتصادی و ثروت ملت ها اساسی و محوری است. شهرنشینی مزایای زیادی از قبیل اشتغال، آموزش، نوآوری، رفاه، ساختارهای اجتماعی و موسسات را به همراه دارد. پیش بینی شده است که تا سال 2050 تعداد ساکنین شهرها 70 % جمعیت جهان یعنی 6.3 را تشکیل می دهند. در حقیقت رشد سریع شهرنشینی با قیمت تخریب محیط زیست، تغییر آب و هوا، فقر و نابرابری و تبعیض در حال وقوع است. به نظر می رسد که این مشکلات در سراسر جهان به دلیل کیفیت پایین توسعه شهری ایجاد شده است. به نظر میرسد که اگر اصول توسعه پایدار با رشد شهرنشینی همگام نشود، رشد شهرنشینی پیش بینی شده پایداری شهرها را به خطر خواهد انداخت. بنابراین شهرنشینی پایدار به عنوان یک فرآیند پویا که عوامل گوناگون محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حکومتی را در شهرنشینی لحاظ میکند ظهور کرده است. با توجه به تعریف کمیسیون اروپا (در سال 2006) شهرنشینی پایدار به عنوان چالشی برای حل دو موضوع مشکلات موجود در شهرها و مشکلات ناشی از شهرها (با در نظرگیری اینکه...
شهرنشینی پایدار sustainable urbanization شهرنشینی urbanization
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability
link to article about زیست پذیری and livability
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: زیست پذیری عنوان : زیست پذیری شهری
 • ترجمه سایتیشن: زیست پذیری شهری را میتوان به عنوان توانایی شهر برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد و داشتن کیفیت خوب زندگی تصور کرد. اگرچه زیست پذیری شهر مبنی بر شرایط عینی شکل میگیرد (به عنوان مثال سطح اشغال، کمیت فضاهای سبز و میادین، خدمات عمومی و شرایط گذراندن اوقات فراغت)، اما شامل ادراک افراد از رفاه و توانایی آنها برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد. هنگامی که شهرها به عنوان قطب فرهنگ، آموزش، فراغت، تجارت و توسعه اجتماعی و اقتصادی در  نظر گرفته شوند، زیست پذیرتر می باشند. با این وجود به دلیل رشد بی سابقه تعداد افرادی که در شهرها زندگی میکنند اطمینان از زیست پذیری شهر به صورت فزاینده ای چالش برانگیز می گردد. بنا به نظر سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در سال 2009، 4 بیلیون نفر (بیش از نیمی از مردم) در شهرها زندگی میکردند و انتظار میرود که این رقم تا سال 2050 به 6.5 بیلیون نظر برسد. اگر رویه رشد جمعیت شهری فعلی ادامه یابد، شهرها با تنش های جدی بین نیروهای انبوه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی مواجه خواهند شد که تاثیر قابل توجهی بر رفاه و کیفیت زندگی ساکنان آنها خواهد گذاشت. برای مثال ارایه مسکن برای ساکنین شهر بدون لطمه و...
زیست پذیری livability زیست پذیری شهری urban livability
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: توسعه پایدار شهری برای حفاظت از محیط زیست طبیعی، رفاه مردم و جامعه در مقیاس بزرگتر بسیار ضروری است. چرا که برنامه ریزی و برنامه های توسعه نامناسب پتانسیل تاثیرگذاری منفی بر محیط پیرامون را دارند. در برخی از این موارد، این عوامل تاثیر منفی بر بارندگی، دما، کیفیت آب و خاک مناطق دارند. با این وجود توسعه پایدار شهری از دیدگاه های مختلف -بر اساس نقشی که توسط صاحب نظران، ادارات درگیر در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و اجرای توسعه شهری ایفا می شود- بررسی گردیده است. درک غیر جامع از پایداری شهری منجر به فقدان راه حل های یکپارچه و اقدامات هماهنگ برای پرداختن به چنین مسئله پیچیده ای می شود که مستلزم شناخت جامع از پایداری در بافت شهری است. با وجود اینکه در حال حاضر نیاز به توسعه شهری تا حدودی به رسمیت شناخته شده است، روند فعلی توسعه شهری، ناشی از ملاحظات اقتصادی و جمعیتی با استفاده از پیاده سازی رویه های معمول برنامه ریزی و طراحی است. این رویکرد نه تنها متجر به استفاده زیاد از منابع غیر تجدید پذیر (انرژی) میگردد، بلکه مقدار زیادی از ضایعات و آلودگی را ایجاد نموده و منجر به ایجاد جزائر حرارتی میگردد. این امر نشان از نامناسب بودن...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development
link to article about توسعه پایدار and توسعه پایدار شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار
 • ترجمه سایتیشن: تا سال 1970 توسعه یک منطقه و یا جامعه عمدتا بر رشد اقتصادی متمرکز بود. اگرچه نیاز به درنظر گیری محیط طبیعی در برنامه ریزی، طراحی و توسعه از سال 1960 در شکل برنامه ریزی زیست محیطی و معماری توسط ام سی هارگ در کتاب معروف "طراحی با طبیعت" مورد تاکید قرار گرفته است. ارتباط بین مسائل زیست محیطی و توسعه شهری در اواخر دهه 1960 و 1970 با پیدایش جنبش زیست محیطی و بحث در مورد محدودیت رشد و اصلاحا موضوع اقتصاد سبز برجسته شد. نیاز به یک مدل توسعه جدید که میتواند توزیع عادلانه منابع را در نظر بگیرد و کیفیت زندگی را در طولانی مدت افزایش دهد، در اواخر دهه 70 احساس شد. پس از آن، کمیسون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ایده توسعه پایدار (SD) را در سال 1987 در گزارش "آینده مشترک ما" ارائه داد که توسعه پایدار به توسعه نیازهای نسل آیند برای برآورده کردن نیازهای خود می باشد. این مفهوم بر سه بعد پایداری یعنی محیط زیست، اقتصاد و اجتماع تاکید دارد. سپس در سال 2002 اسپاگنبرگ بعد نهاد (نهاد هدایت کننده مانند حکومت) را به عنوان بعدی که توانایی تقویت ارتباط بین ابعاد دیگر و تکمیل آنها را داراست،  معرفی کرده است. والنتین و اسپاگنبرگ بعد نهادی...
توسعه پایدار توسعه پایدار شهری sustainable development urban sustainable development ابعاد توسعه پایدار شهری urban sustainable development dimentions