Loading, Please wait...

آموزش بدنه اصلی اصول شهر پایدار

 • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 227
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: شهر پایدار
 • نویسندگان: Ahmed,Sodiq; Ahmer A.B.,Baloch; Shoukat, AlimKhan; Nurettin, Sezer; Seif, Mahmoud; Mohamoud, Jama; Ali, Abdelaal
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.jclepro.2019.04.106
شهر پایدار آموزش پایداری اصول شهر پایدار

اطلاعات نشریه

Journal of Cleaner Production

 • اعتبار نشریه: 1.62
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05
 • ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • کد آی اس اس ان: 0959-6526

اصول شهر پایدار از دیدگاه های گوناگونی قابل بررسی است. بدون شک یکی از مهمترین اصول ایجاد یک شهر پایدار، آموزش پایداری و لحاظ آن در زمینه های گوناگون آموزشی است. نقش آموزش در توسعه پایدار در موتون اصلی توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفته است و در اکثر متون از آموزش به عنوان موتور مولد ایجاد شهر پایدار نام برده می شود. بعبارتی بشر برای رویایی با بحران های متفاوت غذایی، کاهش منابع و از بین رفتن تنوع بیولوژیکی به سمت آموزش همگانی برای توسعه پایدار (ESD) سوق پیدا کرده است. ای اس دی مفهومی پویا با هدف توانمند ساختن افراد در هر سن و مقطعی از زندگی است تا اقداماتشان را در ساتای توسعه پایدار و حصول شهر پایدار انجام دهند. آموزش کلیدی است برای شکل دادن به ارزش ها، رفتارها و نگرش ها، از طریق کسب دانش و مهارت که تحقق توسعه پایدار کمک میکند. آموزش، اثربخش ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با بزرگترین مسئله قرن، یعنی توسعه پایدار است. توسعه پایدار به انسان های کلی نگر، دارای تفکر سیستمی، بینش میان رشته ای و فرارشته ای، آگاه، خلاق و مشارکت جو نیاز دارد. تولید منابغ انسانی واحد شرایط فوق، نیازمند گستزش آموزش توسعه ای در راستای توسعه پایدار است که این امر خود از بزرگترین مسائل توسعه پایدار می باشد که برای تداوم خود نیازمند آن است. این امر ابتدا نیازمند تغییر در ذهنیت مردم است، به گونه ای که واقف باشند که میتوانند زندگی در جهانی امن تر، سالم تر، مرفه تر و با کیفیت بالاتر را تجربه کنند. سایتیشن مورد نظر به بررسی ارتباط آگاهی و آموزش با ایجاد شهر پایدار می پردازد.

In American cities, (Portney and Berry, 2010) explored the relationship between political and civil participation and pursuit of sustainability and discovered that cities with extensive sustainability programs tend to be more participatory with respect to taking part in demonstrations, signing petitions, joining neighborhood associations and taking part in local reform groups. Considerable progress have been made on sustainable cities, such as smart growth, growth management, climate protection and environmental justice. The common question is “why are some cities taking sustainability as a serious issue and others do not bother?” The question can readily be answered based on the education level of the cities. Residents that are more serious about sustainability are more likely to have higher education levels coupled with political liberal ideology. From their findings, (Portney and Berry, 2010) eventually concluded that educational levels and income are the two major determinants that influence the sustainability of cities. As reported in China (Liu, 2007), a one-year increase in a city average education could increase individual income by between 11 and 13%. (alusi et al., 2011) reviewed the goals, business models, and partnerships involved in eight early "ecocity" projects. The creation of ecological - friendly city is a way of mitigating threats to the natural environment while creating urban living capacity, by combining low carbon and resource - efficient development with the use of information and communication technologies (ICT) to better manage complex urban systems (alusi et al., 2011).

-مبنی بر پژوهش ها آموزش یکی از مهمترین اصول ایجاد شهر پایدار است-. در شهرهای آمریکا، پرتنی و بری (Portney and Berry. 2010) رابطه بین مشارکت سیاسی- مدنی و دنبال کردن پایداری را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که مردم در شهرهایی که دارای برنامه های پایداری گسترده هستند، گرایش بیشتری به شرکت در تظاهرات، امضای لوایح، پیوستن به اتحادیه های محله و شرکت در گروه های اصلاحات محلی دارند. پیشرفت قابل قبولی در شهرهای پایدار مانند رشد هوشمند، مدیریت رشد، حفاظت آب و هوایی و عدالت محیطی ایجاد شده است. پرسش رایج (که اغلب مورد سوال است) این است که چرا برخی از شهرها پایداری را به عنوان یک مسئله جدی تلقی می کنند و برخی دیگر به خود زحمت نمی دهند؟ این پرسش را میتوان به راحتی بر اساس سطح آموزش در شهرها پاسخ داد. شهروندانی که سطح تحصیلات بالاتر همراه با ایدئولوژی لیبرال سیاسی دارند، در ارتباط با پایداری جدی تر هستند. مبنی بر یافته های آنها سطح تحصیلات و درآمد دو تعیین کننده اساسی تاثیرگذار بر پایداری شهرها هستند. مبنی بر آنچه در چین گزارش شده است (Liu, 2007) افزایش یکساله در تحصیلات متوسط شهری میتوان درآمد افراد را بین 11 تا 13 درصد افزایش برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -چهارچوب های متنوعی مانند شهر هوشمند، کارا، سبز و عدالت اجتماعی برای پیاده سازی پایداری سعی نموده اند (از طرف تیم کیسرچ)-. در حالی که مفهوم "شهر هوشمند" در چین از حدود سال 2008 (زمانی که تکنولوژی موجب ایجاد رویکردهای جدید بر اساس مجموعه داده های گسترده جهت ارائه راه حل های یکپارچه چالش های شهری شده است)، بر زیرساختی که توسط نرم افزار به یکدیگر مرتبط شده اند تاکید دارد. هدف ماموریت شهرهای هوشمند هند (GoI) ترویج شهرهای است که زیرساخت های اصلی را فراهم آورده و کیفیت زندگی مناسبی را به شهروندان خود ارائه می دهند (یک محیط پاک و پایدار با استفاده از راه حل های هوشمندانه). مفهوم "کارآمد" به رویکردهای برگرفته از فن آوری با تاثیر کم/صفر بر کاهش بهره وری منابع، از جمله انرژی، آب، مدیریت پسماند، استفاده از منابع، منابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید اشاره دارد. مفهوم "عدالت" به عدالت در شهر اشاره داشته و پایه پایداری اجتماعی است. در کتاب شهر منصف، سوزان اس و فنستین سه اصل عدالت شهری را تنوع، دموکراسی و برابری بر شمردند و توصیه کردند که چنین اصولی باید به عنوان اولین معیار ارزیابی در زمینه برنامه ریزی و سیاست های برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. عدالت بر روی ساختارهای اجتماعی (مسکن...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability شهر پایدار sustainable city
link to article about پایداری شهری and شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: ارزیابی پایداری (SA) یک رویه ارزیابی پیچیده است. این کار برای حمایت از تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه های گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیطی انجام می شود و بسیار فراتر از یک ارزیابی کاملا فنی/ علمی می باشد. همچنین ارزیابی پایداری را میتوان به عنوان یک متدولوژی تعریف نمود که به تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران کمک مینماید تا در ارتباط با باید ها و نباید های عملیاتی برای حصول پایداری هر چه بیشتر جامعه، تصمیم گیری کنند. یک بررسی جهانی از ابزارهای رتبه بندی پایداری، آن را به عنوان "یک روش مستقل که بصورت عمومی به بازارهای ملی و بین المللی عرضه می شود" تعریف می نماید. ابزارهای ارزیابی پایداری فعلی در سال 2004 با معرفی سکوآل (CEEQUAL) در انلگستان، شهر اکولوژیکی (Eco City) در چین، باغ اکولوژیکی (Eco Garden) در چین، اقدام (Enterprise) و همسایگی سبز (Green Neighborhood) آغاز گردیده اند. دو سال بعد (سال 2006) این امر توسط کاسبی (CASBEE) در ژاپن و توسعه زیست محیطی (Environment Development) در استرالیا دنبال شد. سیستم های رتبه بندی در کشورهای مختلف تا حد زیادی مبتنی بر سیستم های درجه بندی اولیه ساختمان (به عنوان نمونه بریام (BREEAM) هلند، لید  (LEED) امارت و ستاره سبز (Green Star) در آفریقا)...
پایداری شهری شهر پایدار ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment
link to article about ارزیابی پایداری شهری and ارزیابی پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به گفته هپیو و ویتانیمی (Haapio & Viitaniemi) در سال 2008، روش ها و ابزار رایج ارزیابی زیست محیطی ساختمان نباید دست کم گرفته شوند و نباید به عنوان تنها امکان برای ارزیابی پایداری قلمداد شوند. می بایست نگرش به نیازمندی ها برای ارزیابی پایداری ساختمان ها گسترش یابد. این روزها ارزیابی بخش های ساختمان یا اززیابی ساختمان به صورت انفرادی کافی نیست. بلکه برای ارزیابی پایداری مبنی بر جغرافیا و یا موضوعی ویژه، می بایست محیط ساخته شده، همسایگی ها، منظر، پارک ها، حمل و نقل و زیرساخت ها، ساحل ها با اهداف ویژزه و غیر به صورت همزمان بررسی گردد. ابزارها/سیستم های رتبه بندی شامل فهرستی از آیتم ها یا ضوابط سازماندهی شده به موضوعات/دسته های اصلی مانند سایت (محل، ارتباطات، برنامه ریزی، پایداری)، منابع (انرژی، آب، مواد)، زیرساخت، مدیریت پسماند، حمل و نقل، برنامه ریزی کاربری زمین، رفاه اجتماعی و اقتصادی و نوآوری (طراحی و فن آوری) برای ارزیابی توسعه پایدار می باشد. ارزیابی پایداری در اکثر سیستم های رتبه بندی در یک سیستم صد (یا بیشتر) نقطه ای با رویکرد وزنی برابر یا تفاصلی، و یا در برخی موارد به صورت درصد امتیازی صورت میگیرد (بسته به نوع سیستم رتبه بندی). تصمیم گیری/ قضاوت در مورد دسته بندی...
ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainability assessment urban sustainability assessment BREEAM
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: سیستم ارزیابی جامع برای کارایی محیطی (CASBEE) –سیستم پیشگام کاسبی یودی CASBEE-UD-، در سال 2007 در مقیاس شهری و ساختمان مسکونی توسط دولت، صنعت و دانشگاهیان ژاپنی ایجاد شد. این در حالی است که سیستم کاسبی یو دی در سال 2006 بر ارزیابی محیط شهری (پروژه ها با مقیاس بلوک و مناطق) بهمراه مقیاس ساختمان (بدون در نظر گیری قسمت های داخلی) متمرکز گردید. در کاسبی یو دی معیارهای ارزیابی به دو بخش تقسیم می شوند. "کیفیت محیطی توسعه شهر" (QUD) درون مرزهای سایت و "بار محیطی توسعه شهر" (LUD) بر روی فضاهای فراتر از مرز سایت. هر کدام از این موارد به سه دسته اصلی با نام های محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم می شوند. هر یک از این دسته ها به دو یا سه زیر دسته تقسم می شند. به عنوان مثال محیط باز بیرون سایت به سه دسته محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم میگردد. دسته های میانی به ترتیب شامل منابع، طبیعت، محیط مصنوع (ساختمان)، بی طرفی (عدم تبعیض در موضوعات مختلف)/ عدالت، ایمنی/ امنیت و آرامش، ترافیک، ساختار شهری، پتانسیل رشد و کارآمدی/ عقلانیت می باشد. به همین منوال، موضوعات اصلی محیط سایت شامل انتشار دی اکسید کردن از بخش ترافیک، بخش ساختمان و تخریب فضای سبز می باشد....
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment CASBEE GBI Township